Şeriat nedir, Şeriat ne demek?

Şer emir ve yasaklar gibi hükümleri yerli yerine koymak, bir konuyu kendi bağlamında açmak, anlamlandırmak, başka hükümler doğrultusunda emir ve yasakların sınırlarını gösterme ve açıklama getirme anlamlarında kullanılır. Bu bağlamda şer şerh etme mahiyetinde referansını göstererek hükümlendirme ve anlamlandırma içeriğince kullanılır. Şerr ise kötü iş, kötülük anlamlarında kullanılır.

Şer ve şerr bağlamlarında şeriat, şerri (kötü) ahlakta bulunan insanlarla ve Hakk’a inanan insanların bireysel ve toplumsal yaşantılarında dinde Hakk’ın buyurduğu emir ve yasaklarla emniyet (bağlayıcı niyetler) üzeri sulhta yaşamalarını öngören, ayrıca niyetler üzeri Hakk’a haklar çerçevesinde yol tutulmasını sağlayan ahlaki ve fıkhi kurallarla biçimlenen müslümanlığın yaşam biçimi mertebesidir.

Şeriat ile şerr ahlakında bulunanlar toplum içinde terbiye edilmeye çalışılır. Hakk’a iman edenler için ise şeriat;

1) toplumsal olarak emniyette, sulhta yaşamak içindir,

2) Hakk’a ibadet etme dahilinde emir ve yasakların uygulanışı ile güzel ahlakta salih amellerde Hakk’a hizmet etmek içindir,

3) anlatılan ilk iki şıkkın dahilinde Hakk’a ilahi ahlak üzeri güzel ahlakta bulunarak vuslat etmek için ve şeriat üzerinden haklar çerçevesinde dünyevi ve bireysel olarak da manevi yaşam biçimi edinmek içindir.

İnsan fıtratın doğrultusunda bulduğu acziyeti ve nefsinin keyfiyeti gereği şerre meyilli olması sebebiyle Hz. Muhammed yukarıda anlatılanlar dahilinde Hakk’ın küre-i arzdaki hak nefesi olarak hakikate memur iken şeriate düçar (yakalanmış ve müptela olmuştur) olmuştur. Bu bağlamda şeriat insanın toplumsal düzeyde bireysel olarak Hakk’ın hakikatiyle ahlaki bağlamda uyumlu olması ve Hakk’a takva üzeri yakin gelmesi için hakikatin güzel ahlak ve diğer ibadetlerde biçimlenişidir.

Hakikatin biçimlendiği şeriate bağlı yaşam biçimi üzerinden iman edenler başta niyette kıbleleri Hakk Teâla olarak haklar üzerinden Hakk’a rücu etmekte, süreçte şerrden korunan olarak takvada bulunmakta, sonuçta ise Hakk’a ibadet etmenin zikrinde kalbleri mutmain olarak Hakk’a tevhid-i efal ve tevhidi sıfat üzeri vuslat etmiş olurlar.

Anlatılanlar bağlamında şeriat, ilahi haklar üzeri hak din olan İslamın Hakk’a ulaştıran doğru yolu olarak müslümanların yaşamında hüsn-ü niyet ve salih amellerinde görünmesi gerekir.

Yukarıda anlatılanların dışında ehlince şeriat;

1) insanın ef’al ve ahvalini haklar ve ibadetler çerçevesinde düzenleyen, Hakk’ın irade-i külliyesine bağlı kelam sıfatından gelen şeriat-ı suğradır,

2) âlemlerin varoluşunun harekette değişmezle üzeri sünnetullah ve ahlakullah adetlerinde biçimlendiren Hakk’ın nurani diriliğinde melâike tecellisi ile ilim sıfatında irade-i külliyesiyle biçimlendirdiği tavırlarının sonucu olan şeriat-ı kübradır.

Şeriat ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Arif-i Billâh

Marifetullah bilgisine eren bir arifin, Hakk’ın şahsı ile ahadiyet seyrinde bulunuşunun neticesi olarak kulluk perdesinden soyunarak şahsında, Hakk’ın şahsını b...

Arif-i Billâh nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Gözcü ve Gezginci

Feraseti ile mümin kul, Hakk ile âlemleri murakabe ediyorsa gözcüdür. Murakabe ettiği âlemleri gözleyişinde, kavrayarak manevi hâller ile hâlleniyorsa eğer gezg...

Gözcü ve Gezginci nedir?
Sözlük

İmtihan

İmtihan denemek ve tecrübe etmek anlamındadır. Sufi dilinde imtihan Hakk’a iman eden kulun, iman etmesi sebebiyle imanındaki kararlılığın dertler ve hile-i rab...

İmtihan nedir?
Sözlük

Düş - Rüya

Derin uykuda yaşadığımız rü’yetlere düş denir. Aslında düş keşif, berzah ve yakaza hâllerinide görülen, tamamı rüyalar yani görüntüler (vizyonlar) olarak isiml...

Düş - Rüya nedir?
Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Yalan

Hakk’ın varlığını inkâr etmek veya Hakk’a ortaklar, kızlar, çocuklar atfederek O’na iftira etmek veya O’nu gaybında ait buyurduğu olacakları inkâr etmek yalana ...

Yalan nedir?
Sözlük

Meczub

Sufi dilinde meczup, yalnız yaşayan, dünyadan gaib Hakk’ın veli kullarına denir. Bu anlamda her mecnun meczup değildir. Mecnunlar ve meczublar, iman-ı gaybide ...

Meczub nedir?
Sözlük

Salât

Salât, Hakk’a ihsan sonucu yönelerek O’na rağbetle yapılan dua, zikir ve yalvarışa denir. Şeriatte salât, beş vakit Hakk’a yönelerek zikir ve dua ile Hakk’a ib...

Salât nedir?
Sözlük

Feyz-i Mukaddes

Sufilerin, kâinattaki feleklerin döngüsü üzerinden Hakk’ın sebep ve vesileler dairesinde tecellisi seyrinin ilm-i huzuride belirmesi ile ciraç seyrinde bulunuşl...

Feyz-i Mukaddes nedir?