İman nedir, İman ne demek?

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur.

İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybide abid, Allah’ı görmeden, duymadan sadece sezgileri ile bir yaratıcının olduğunun vicdanına gelerek O’na, gaybına ve O’ndan olan her şeyi O’nda bilerek, O’nun varlığı ve varlık tecellisi olan yaratışından emin olma durumudur.

İman-ı şuhudide ise abid, Allah’ın (c.c.) varlığından emin olduğu gibi O’nun gaybı ve âlemlerdeki sıfat, esma ve ayet tecellisindeki tavırlarından emin olarak O’nun mevcudat üzerindeki varlık seyrinde (kendisi de dâhil olmak kaydı ile) O’nu müşahede eder. Yani O’na tavırlarında (şe’n) şahittir.

İman-ı gaybide abid için Hakk, âlemlerde gaybi ve batında olarak tenzihtedir. İman-ı şuhudide ise Hakk âlemlerde (abid in varlığı da âlemlere dâhildir), âlemler üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırları ile fiilde aşikar olan ve böylece bilinen olarak, kulun imanı nispetince sıfat, esma ve ayet bakışımına göre teşbihtedir. Bu da abidin tevhid seyridir.

İman düzeyi olarak Müslimler iman-ı gaybide, müminler ise iman-ı şuhudide seyir ederler.

İman ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Tasavvuf Dili

Sıfat, esma ve ayetler Hakk’ı tevhid ile bilmemizin araçlarıdırlar. Tasavvuf dili ise, tevhid ile bildiğimiz Hakk’ın ayet, esma ve sıfatları üzerinden iman ile ...

Tasavvuf Dili nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?
Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Nücema nedir?
Sözlük

Neş’e

Hikmet üzeri kulun Hakk’ı irfanı ile müşahede etmesinin huzur hâlinden sonraki sevinç hâlidir. İrfan sonucunda hakikat bilgisi üzeri hikmette bilmek, başka bir ...

Neş’e nedir?
Sözlük

Feyz-i Mukaddes

Sufilerin, kâinattaki feleklerin döngüsü üzerinden Hakk’ın sebep ve vesileler dairesinde tecellisi seyrinin ilm-i huzuride belirmesi ile ciraç seyrinde bulunuşl...

Feyz-i Mukaddes nedir?
Sözlük

Hücûm

Salikin kalbini istila eden mânalar dışında kâinatta tasavvur eden hadiselerin sonucunda kalbte beliren mânadır. Hücûm, bevâhidi giderici kalıcı hâllerdendir. B...

Hücûm nedir?
Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Şehidlik nedir?
Sözlük

Mürşid

Hakk’ın varlığını, esma-ı hassının fenâ seyrinde bildiren, öğretici olan, doğru yol olarak ahlak yoluna sevk eden irşad ehline mürşid denir....

Mürşid nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?
Sözlük

Bekâ Seyri

Bekâ seyrinde ise kul, kulluk perdesinin örtüsünden soyunmuş olarak marifetullah üzeri Hakk’ı hakkınca esma-i hassı üzeri yaşayandır. Ehlince bekâ seyri ilahi a...

Bekâ Seyri nedir?