İman nedir?

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur.

İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybide abid, Allah’ı görmeden, duymadan sadece sezgileri ile bir yaratıcının olduğunun vicdanına gelerek O’na, gaybına ve O’ndan olan her şeyi O’nda bilerek, O’nun varlığı ve varlık tecellisi olan yaratışından emin olma durumudur.

İman-ı şuhudide ise abid, Allah’ın (c.c.) varlığından emin olduğu gibi O’nun gaybı ve âlemlerdeki sıfat, esma ve ayet tecellisindeki tavırlarından emin olarak O’nun mevcudat üzerindeki varlık seyrinde (kendisi de dâhil olmak kaydı ile) O’nu müşahede eder. Yani O’na tavırlarında (şe’n) şahittir.

İman-ı gaybide abid için Hakk, âlemlerde gaybi ve batında olarak tenzihtedir. İman-ı şuhudide ise Hakk âlemlerde (abid in varlığı da âlemlere dâhildir), âlemler üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırları ile fiilde aşikar olan ve böylece bilinen olarak, kulun imanı nispetince sıfat, esma ve ayet bakışımına göre teşbihtedir. Bu da abidin tevhid seyridir.

İman düzeyi olarak Müslimler iman-ı gaybide, müminler ise iman-ı şuhudide seyir ederler.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İman ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Sözlük

Bekâ Mertebeleri

Bekâ daim, devamlı aynı hâl üzeri bulunma anlamına gelir. Bekâ bir sıfattır. Bu sıfatın esması Bâkidir. Bâki, Hakk Teâlâ’nın şahsında yokluk bulmadan ebediyen ...

Sözlük

Razı

Hoşnut olmak ve hoşnutluğunda itâat etmek anlamını taşır. Tasavvufta razı olmak Hakk’tan razı olmak ve Hakk’ın kulundan azı olması için kullanılır. Kulun Hakk’ı...

Sözlük

Meşreb

Meşreb, yaratılıştan gelen ahlak ve huylara denir. Ehl-i tasavvuf için meşreb, insanın halk edilişinin unsurları ve ilkeleri üzeri tabiyatıyla bağlı olduğu uns...

Sözlük

Muhabbetullah

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı...

Sözlük

Kabz

Kabz tutma, sıkma anlamına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden dolayı acı, eziyet sonucu sıkıntıda göğsünün daralması hâline kabz denir. Kabz ayrıca hât...

Sözlük

Kutb-ül Ferasi

Ferasetten kinaye olarak kutb-ül ferasi, feraseti ile mâna zevkinin doruğunda seyr eden eden, her an ilhamatlar, doğuşatlar ile varidat seyrinde olan yakin mert...

Sözlük

Güzel Ahlak

İnsanın, fıtratının gayesi doğrultusunda kendisi Hakk’ın ahlakı ile örtüştüren, Hakk’a vuslatına sebep veren hüsn-ü zann, sa’y ve fakrda takva üzeri tavırlarda ...

Sözlük

Şevk

Şiddetli arzu, iradedeki irad etme kuvveti anlamına gelen şevk, aşık kulun Hakk’a olan vuslat arzusu ve bu arzusundaki irade etme melekesidir. Şevk melekesine,...

Sözlük

Sezgi

Sezgi olmuşa, olana ve olacağa dair hususiyetlerden gayri iradi olarak içsel algılama düzeyinde feyz-i mukaddesten veya feyz-i akdesten gelen bilgi düzeyinde bu...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.