Aşk nedir, Aşk ne demek?

Aşk, kulun Hakk’ı, hikmeti üzeri ayet, sıfat, esmalar, hadis ve hadis-i kudsiler üzeri anlayabilmenin kavrayış kolaylığını sağlayan bir kuvvet açılımımız olarak, kulun manen Hakk’a yakinliğine araç melekesidir.

Aşk kimin nasibi ise o kişi Hakk’ı düşünmeye mecburdur. Çünkü aşk melekesi yalnızca Hakk’ın veçhelerinde zikrini bulur ve kulu huzura taşır. Kulun Hakk’a miraç etmesini sağlayan aracı melekedir.

Aşk, miraça yükselmenin; ciraçta ise Hakk’ı âlemlerde, hikmette müşahede etmenin de aracı melekesidir.

Bilinmek iradesinde bulunan Hakk’ın kuluna bilme iradesini verdiği bilmek melekesidir.

Aşk bir taraftan da kişinin Hakk’a tevekkülde râm olmasının sağlayan, insanın kul olmasının emir tecellisidir. Aşkı olmayanın Hakk’a hizmet düzeyinde ibadeti olamaz.

İlahi aşk imanın zirvesidir. İman aşk ile kemâlatını bulur. Ve aşk tasavvuftaki birçok iman ve müşahede hâlinin oluşmasını sağlar. Aşk birini buldu mu, aşığı sevdiğini bilmek cihetinde deha düzeyinde düşünceye sevk eder.

Hakk’ı kadri kıymetinde bilmek de aşk iledir.

Aşk miracın kimilerine göre Burak atı , kimilerine göre is Refref bineği olan melâikenin kulda meleke düzeyinde tecellisidir. Kimilerine göre de ciraçta Hakk’ı müşahede etmenin binek melekesidir.

Aşk ile tefekkürde olan kul, Hakk’ın kürsi-i âlâ’da tecellisi ile katından mâna vererek anlam bulmasının ilahi kelamına erer.

Aşk ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Rububiyet

Hakk Teâlâ’nın melâike tecellisi ile halk ettiklerini muhabbet sıfatları olan rabb, mevla, mürebbi, afv, adalet vb sıfatları ile ikame, idare ve idame edişine r...

Rububiyet nedir?
Sözlük

Arş-ı Alâ

Maddenin oluşumuna sebep ikame, idare ve idame edildiği İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail meleklerinin bulunduğu gök katı ve bu gök katına içkin, bize dışsal v...

Arş-ı Alâ nedir?
Sözlük

Mümkin

Mümkin, olabilen ya da olmayabilen ihtimaller için kullanılan bir kavram olsa da imkan dahilinde olan anlamı doğrultusunda kullanılır. İmkan ise mekandan kinaye...

Mümkin nedir?
Sözlük

Vuslat

Kavuşma da diyebileceğimiz vuslat, kulun her müşahede durumunda Hakk’a yakinlik bulması ve yakinliğin sonucunda O’na ermesidir. Vuslat edene vasil denir. Vuslat...

Vuslat nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Yerde Adem – Gökte Adem

İnsan Hakk tarafı olan ruh ve nur ile göklerde, beden tarafı ile de küre-i arzdadır. İnsan göklere ve yerlere cem’ olmuş hâli üzeri Hakk’a, Hakk’ın nur tecellis...

Yerde Adem – Gökte Adem nedir?
Sözlük

Zat

Şahıs anlamında kullanılan zat, sufilerin Hakk’ın şahsı için kullandıkları bir kavramdır. Zat kavram olması ile Hakk’ın şahsını işareten kullanılır....

Zat nedir?
Sözlük

Din

İlkelerin, emir ve yasaklarla nasihatler düzeyinde niyet ve amellerde biçimlenmesinin yaşam yoluna din denir. Her din ilkesine bağlı olarak ritüellerde semboliz...

Din nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Zi’n Nureyn

Burada hususen sıddikiyet ve velayetin farklı hâlleri üzeri cem’ edildiği zi’n nureyn mertebesine deyineceğim. Can ve mallarını Hakk’a hizmet için Hakk’a muhab...

Zi’n Nureyn nedir?