Kutb-ül Aktab nedir, Kutb-ül Aktab ne demek?

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir.

Kutb-ül aktab esma-i hassı üzeri zamanının mâna akışına sebep olduğu için zamanının ahlakıdır da. Velayeti itibarıyla Hz. Ali’nin maneviyatında, halka bakan yönü ile de Hz. Resulün nurani faziletleri üzeri nazarda bulunur. Hz. Peygamberin ahlakının mirasçısıdır. Her devirde, bu makamın devredilmesi sebebi ile bir kutb-ül aktab bulunur.

Kendisine, Hz. Ali ve Hz. Peygamberin mertebe zevkleri üzeri bulunduğu için çift yüzlü (zül vecheyn) de denilebilinir. Bütün kutupların, erenlerin ulviyete dair yaşayacakları evvela onda tecelli eder, sonra bütün erenlere tafsil edilir.

Bu erenin bedeninde bütün nur kapıları açıktır. Hakk nurunun küre-i arzda en çok ve en şiddetli biçimde cereyan ettiği tecelli merkezi de bu velidir. Bu veli için Hz. Resulün, “yer yüzünde kırkı İbrahim meşrebi, beşi Musa meşrebi, .........., biri de benim meşrebimden olan veliler vardır.” diye rivayet edilen hadiste “biri” olarak kastedilen veli kutb-ül aktabdır. Yer yüzündeki vazifeli erenlerin iş taksimini, vazife değişimini, yeni kişileri seçerek vazife devrini yürüten bu zattır. Zamanının halifetullahıdır. Zati tecellinin merkez kutbudur.

Kutb-ül Aktab ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Hazret-i Hamse

Ehil olan erenler, Cenab’ı Hakk’ın alemler düzeyinde tecellisini beş hazrette sınıflandırmışlardır. Bunlar: 1) Gayb-ı Mutlak: hahud ve lahud katları olarak Cena...

Hazret-i Hamse nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Nefs-i Natıka

Nefs-i natıka, gönül olan insanın irade üzeri vechelenmesinin tavır hâllerinden dolayı kendisine verilen kavramsal bir sıfattır. İnsan bağlı olduğu meşreblerin...

Nefs-i Natıka nedir?
Sözlük

Ahlak-ı Hamid

Ahlak-ı Hamid “Sen üstün ahlak üzerisin” ayetinde belirtilen resulullah ahlakına denir. Resuller Allah’ın ahlakı üzeri O’nun iradesi doğrultusunda yaşadıkları ...

Ahlak-ı Hamid nedir?
Sözlük

Rabb-ül Erbab

Rabbler Rabbi anlamına gelen Rabb-ül Erbab, Cenab’ı Allah’ın bütün subuti sıfatlarında melâike tavırlarında varlar üzerinde hüküm verdiği, melâikesine aşkın dir...

Rabb-ül Erbab nedir?
Sözlük

İstikamet

Kıblesi Hakk olan kulun Hakk’a varmak ve O’nun ulvi sıfatlarını yaşamak gayreti üzerine niyette bulunmasıdır. İstikamet edinişte niyet söz konusudur. ...

İstikamet nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

Vahdette Kesret

Vahdette kesret, Hakk’ın birliğindeki çokluğun sünnetullah üzeri müşahede edilişi hâli için kullanılır....

Vahdette Kesret nedir?
Sözlük

Sıddîkıyet

Allah’ın iradesi doğrultusunda, Allah’ın iradesine muhabbetle teslim olarak yaşayan, tevekkülde bulunan, Allah’a sadık, sadakat ve doğruluk ehlinin mertebe hâli...

Sıddîkıyet nedir?