Kutb-ül Aktab nedir, Kutb-ül Aktab ne demek?

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir.

Kutb-ül aktab esma-i hassı üzeri zamanının mâna akışına sebep olduğu için zamanının ahlakıdır da. Velayeti itibarıyla Hz. Ali’nin maneviyatında, halka bakan yönü ile de Hz. Resulün nurani faziletleri üzeri nazarda bulunur. Hz. Peygamberin ahlakının mirasçısıdır. Her devirde, bu makamın devredilmesi sebebi ile bir kutb-ül aktab bulunur.

Kendisine, Hz. Ali ve Hz. Peygamberin mertebe zevkleri üzeri bulunduğu için çift yüzlü (zül vecheyn) de denilebilinir. Bütün kutupların, erenlerin ulviyete dair yaşayacakları evvela onda tecelli eder, sonra bütün erenlere tafsil edilir.

Bu erenin bedeninde bütün nur kapıları açıktır. Hakk nurunun küre-i arzda en çok ve en şiddetli biçimde cereyan ettiği tecelli merkezi de bu velidir. Bu veli için Hz. Resulün, “yer yüzünde kırkı İbrahim meşrebi, beşi Musa meşrebi, .........., biri de benim meşrebimden olan veliler vardır.” diye rivayet edilen hadiste “biri” olarak kastedilen veli kutb-ül aktabdır. Yer yüzündeki vazifeli erenlerin iş taksimini, vazife değişimini, yeni kişileri seçerek vazife devrini yürüten bu zattır. Zamanının halifetullahıdır. Zati tecellinin merkez kutbudur.

Kutb-ül Aktab ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

Farz İbadetler

Bir kimsenin yapmaya memur olduğu vazifeye veya vazifelere farz denir. Bu bağlamda dinde farz ibadetler Hakk’a hizmet olması dahilinde Hakk’ın kullarını yapmakl...

Farz İbadetler nedir?
Sözlük

Ayet-ül Kübra

İnsan, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda söylenecek olursa eğer, Hakk’ın bu âlemde tecelli ederek zuhura (görünüre) geldiği kudretinin icad aynasıdır. Kudret...

Ayet-ül Kübra nedir?
Sözlük

Cin

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. ...

Cin nedir?
Sözlük

Feyz-i Akdes

Akdes pak, arı, saf olarak kudsi olmaktır. Feyz-i akdes bu bağlamda sufiler tarafından, sufilerin arı olan nefsleriyle günahtan temiz olmaları sonucu noksandan ...

Feyz-i Akdes nedir?
Sözlük

Kanâat

Kanâat bir şeye kani olma yani inanma ve tatmin olma hâlidir. Düşüncede kanâat böyle iken yaşamda kanâat, kişinin rızkına razı oluşudur, yani kişinin rızkından ...

Kanâat nedir?
Sözlük

Cem mertebeleri

Cem’: kulun, Hakk’ı kendinde bulduğu, kendini bulamadığı seyre denir. Hz. Cem’: kulun, Hakk’ın lâ misli, lâ keyfi cennette görünmesinin misali olduğundan Hakk...

Cem mertebeleri nedir?
Sözlük

Vahdet

Vahdet birlik anlamına gelir. Ehl-i mutasavvuf için vahdet, Hakk’ın âlemlerdeki varlık seyrinde mahlukat ile bir olduğuna yorumlanır. Lakin Hakk’ın, şahsında ah...

Vahdet nedir?
Sözlük

Mürşid-i Kâmil

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasar...

Mürşid-i Kâmil nedir?
Sözlük

Kalbte Tazelenme

Kalbte tazelenme, kulun kalben buğzda (gönül soğukluğu) bulunuşundan Cenab’ı Hakk’ın hususi bir tecellisi sonucunda kuluna himmet vermesi ile muhabbetteki coşku...

Kalbte Tazelenme nedir?