Kutb-ül Aktab nedir, Kutb-ül Aktab ne demek?

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir.

Kutb-ül aktab esma-i hassı üzeri zamanının mâna akışına sebep olduğu için zamanının ahlakıdır da. Velayeti itibarıyla Hz. Ali’nin maneviyatında, halka bakan yönü ile de Hz. Resulün nurani faziletleri üzeri nazarda bulunur. Hz. Peygamberin ahlakının mirasçısıdır. Her devirde, bu makamın devredilmesi sebebi ile bir kutb-ül aktab bulunur.

Kendisine, Hz. Ali ve Hz. Peygamberin mertebe zevkleri üzeri bulunduğu için çift yüzlü (zül vecheyn) de denilebilinir. Bütün kutupların, erenlerin ulviyete dair yaşayacakları evvela onda tecelli eder, sonra bütün erenlere tafsil edilir.

Bu erenin bedeninde bütün nur kapıları açıktır. Hakk nurunun küre-i arzda en çok ve en şiddetli biçimde cereyan ettiği tecelli merkezi de bu velidir. Bu veli için Hz. Resulün, “yer yüzünde kırkı İbrahim meşrebi, beşi Musa meşrebi, .........., biri de benim meşrebimden olan veliler vardır.” diye rivayet edilen hadiste “biri” olarak kastedilen veli kutb-ül aktabdır. Yer yüzündeki vazifeli erenlerin iş taksimini, vazife değişimini, yeni kişileri seçerek vazife devrini yürüten bu zattır. Zamanının halifetullahıdır. Zati tecellinin merkez kutbudur.

Kutb-ül Aktab ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Hikmet

“Oyun olsun diye yaratmadık” (Embiya, 16) ayeti tefsiren Hakk’ın her şeyi olay ve olgular düzeyinde nedenler üzeri halk ettiğine işaret eder. Bilinmenin nesnesi...

Hikmet nedir?
Sözlük

Vasıl

Ulaşan, kavuşan mânası doğrultusunda Hakk’a varan kula denir. ...

Vasıl nedir?
Sözlük

Temaşa

Salikin hayret ve hayranlık hâllerinde Hakk’ı mertebe, makam ve hâller üzeri muhabbetullahta müşahede etmesine temaşa denir....

Temaşa nedir?
Sözlük

İslam

İslam, islam olanın Hakk varlığını kabulü ile, niyetinde ihlâs ile, amelinde Hakk için, akıbetinde hayır ile karşılık gördüğü dindir. İslam olan, başlangıçta Ha...

İslam nedir?
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Vacib-ül Vücud

Cenab’ı Hakk’ın varlık sıfatları ile mutlaka öyle olduğu, yokluğu mümkün olmayan vücud oluşu ile varlık oluşuna Vacib-ül Vücud denir. Böylesi bir tanımın mantık...

Vacib-ül Vücud nedir?
Sözlük

Vahdette Kesret

Vahdette kesret, Hakk’ın birliğindeki çokluğun sünnetullah üzeri müşahede edilişi hâli için kullanılır....

Vahdette Kesret nedir?
Sözlük

Yediler

Yediler, mekandan, karalardan sorumlu velilerdirler....

Yediler nedir?
Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Dörtler nedir?
Sözlük

Aşkın

Aşkın kavramı felsefede kullanılan, tasavvufta kulanılmayan bir kavramdır. Lakin tasavvufta tanzih ve teşbih görüşünün temel taşı esma düzeyinde Hakk’ı işaretti...

Aşkın nedir?