Kutb-ül Aktab nedir?

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir.

Kutb-ül aktab esma-i hassı üzeri zamanının mâna akışına sebep olduğu için zamanının ahlakıdır da. Velayeti itibarıyla Hz. Ali’nin maneviyatında, halka bakan yönü ile de Hz. Resulün nurani faziletleri üzeri nazarda bulunur. Hz. Peygamberin ahlakının mirasçısıdır. Her devirde, bu makamın devredilmesi sebebi ile bir kutb-ül aktab bulunur.

Kendisine, Hz. Ali ve Hz. Peygamberin mertebe zevkleri üzeri bulunduğu için çift yüzlü (zül vecheyn) de denilebilinir. Bütün kutupların, erenlerin ulviyete dair yaşayacakları evvela onda tecelli eder, sonra bütün erenlere tafsil edilir.

Bu erenin bedeninde bütün nur kapıları açıktır. Hakk nurunun küre-i arzda en çok ve en şiddetli biçimde cereyan ettiği tecelli merkezi de bu velidir. Bu veli için Hz. Resulün, “yer yüzünde kırkı İbrahim meşrebi, beşi Musa meşrebi, .........., biri de benim meşrebimden olan veliler vardır.” diye rivayet edilen hadiste “biri” olarak kastedilen veli kutb-ül aktabdır. Yer yüzündeki vazifeli erenlerin iş taksimini, vazife değişimini, yeni kişileri seçerek vazife devrini yürüten bu zattır. Zamanının halifetullahıdır. Zati tecellinin merkez kutbudur.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kutb-ül Aktab ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Güzel Ahlak

İnsanın, fıtratının gayesi doğrultusunda kendisi Hakk’ın ahlakı ile örtüştüren, Hakk’a vuslatına sebep veren hüsn-ü zann, sa’y ve fakrda takva üzeri tavırlarda ...

Sözlük

Ferid-ün Efrad

Ferid benzeri olmayan, yekta, tek anlamlarına gelse de ferid Hakk şahsının yekliği ve benzersizliğinden kinaye ahadiyet içkinliğinde Hakk şahsı için kullanılır....

Sözlük

Huzur

İmanı ile salikin aşk, korku, hayâ, edep, gaybet vb hâller üzeri Hakk’ın varlığı karşısında bulunduğu duruma huzur denir. Huzurda olan müşahedededir. Müşaheded...

Sözlük

Hüsn-ü Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde Hakk’tan emin olarak, iyi niyette bulunarak genelde hak üzerine olumlama durumunda bulunduğumuz hâle hüsn-ü zann denir. Kişi hüs...

Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Sözlük

Gaybet

Sekrin fazlalığı, muhabbetin fazlalığındandır. Sekr hâlinde bulunan salikin ya sekrin cûşlarında ya da müşahede cezbesinde iken eşyanın kendisinden gayb oluşu, ...

Sözlük

Nefse Muhalefet

Salik hevaya yönelmesi ile eşyanın verdiği hevanın sonucunda gayri iradi hareket ettiğinden ruh meleğine örtünürken masumiyet melekesi ile Hakk’a yönelir. Hakk’...

Sözlük

Sırât-ı Müstakim

Pek doğru, temiz yol anlamına gelen sırât-ı müstakim, itâat, takva, tevazu, edep, rıza, ibadet ile Hakk’a hayır ameller üzeri gayrette olduğumuz yaşamı yol edin...

Sözlük

Abid

Kıblesi Hakk olan, Hakk’a ibadetinde gayretkar kula abid denir. Abid ibadetinde küre-i arzdaki dünyevilikten temizlenerek arınan kişidir. İmanda ihlâs sireten,...

Sözlük

A’yân-ı Sabite

Ayân aşikar, beli, görülebilen anlamlarına gelir. Ayan-ı sabite ise görünür olan mahlukatın varoluşunun asli nedeni olan, ulvi âlemdeki sabit (duran değişmez o...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.