Ferdi Hikmet nedir, Ferdi Hikmet ne demek?

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır.

Bu bağlamda ferdi hikmet, kişinin şahsı ve şahsının tavırlarında, haklarda ahlaki ilkeler üzeri Hakk’ın hakikatini buluşu ve Hakk’ı beşeriyeti üzerinden ilahi sıfatları üzeri yaşantılamasıdır.

Bunun içindir ki her peygamber ilahi sıfatlarda, ferdi hikmet üzeri yaşamış olsa da ferdi hikmet zati tecelli ile beraber hatem-ül enbiya olan Hz. Muhammedin ferdiyeti üzeri Hakk’ı şahsının nurani tecellisi üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırlarında yaşamında kemâlat bulduğu sıfat mertebesidir. Eş deyişle ferdi hikmet şahsının ahadiyeti üzeri Hakk’ı Hakk’ın tavırlarını zati tecelli üzeri yaşamaktır. “Sen atmadın Allah attı” ayeti de bu mertebeye delildir. Peygamberlerin “Ya Rabbi, bizi onun ümmetinden eyle” duaları da bu mertebenin makam tecellilerindeki nübüvetin velayet nimetleri sebebiyledir.

Ferdi hikmet sıfat, esma ve ayet tecellilerinde ferdiyette yaşamak anlamlarında kullanılsa da zati tecelli sebebiyle Hz. Muhammedin sıfat mertebesi için kullanılır. Hususen belirtmek gerekir ki zati tecelli üzeri ferdi hikmette seyir bulan bir veli, Hakk’ın şahsı üzeri hususen varlık bulduğu için bütûndan varlık bulan olarak mevcudat ile bütünsel, hem-hâl olarak her şeyle her şey olduğu ve dirilikte de hem-hâl olarak Hakk’ı bulduğu varlık seyrinde bulunur. Ferid-un efrad denilen veliler de bu velayetten nasiplenenlerdir.

Ferdi Hikmet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Haddini bilmek

Had hudud, sınır, çizgi, cürmün sınırı anlamlarında kullanılır. Erenler tarafından haddini bilmek ise, kulun ademiyeti gereği acziyetini bilip mevcudiyetinin ha...

Haddini bilmek nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Acziyet

Acz, beceriksizlik, iktidarsızlık, kuvvetsizlik, güçsüzlük, yapamamak anlamları doğrultusunda belli bir kuvvet karşısında güç ve melekeleri ile yetersiz kalmak ...

Acziyet nedir?
Sözlük

Kanâat

Kanâat bir şeye kani olma yani inanma ve tatmin olma hâlidir. Düşüncede kanâat böyle iken yaşamda kanâat, kişinin rızkına razı oluşudur, yani kişinin rızkından ...

Kanâat nedir?
Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Ferdi Hikmet nedir?
Sözlük

Fakr

Fakr, ihtiyaçlılık, muhtaçlık anlamlarına gelir. Kimilerince fakr, kulun acziyetinde ve çaresizliklerinde Hakk’a olan ihtiyaçlılığının farkındalığına gelişidir...

Fakr nedir?
Sözlük

İlm-i Ledûn

Allah’ın esrar-ı gaybisinde her şeyin ilmini bilen alim olarak, bilgisini istediği kadar ve istediği biçimde nurani tecelli ile kulunun kalbinde vuku ettirmesi ...

İlm-i Ledûn nedir?
Sözlük

Hiç

Hiç, varlığı bulunmamak anlamına gelir. Mertebe-i hiç, kulun Hakk ile varlık bulduğunun bilincine ererek fenâdan sonra kulluğunun hiçlikten ibaret olduğunun bi...

Hiç nedir?