Ferdi Hikmet nedir?

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır.

Bu bağlamda ferdi hikmet, kişinin şahsı ve şahsının tavırlarında, haklarda ahlaki ilkeler üzeri Hakk’ın hakikatini buluşu ve Hakk’ı beşeriyeti üzerinden ilahi sıfatları üzeri yaşantılamasıdır.

Bunun içindir ki her peygamber ilahi sıfatlarda, ferdi hikmet üzeri yaşamış olsa da ferdi hikmet zati tecelli ile beraber hatem-ül enbiya olan Hz. Muhammedin ferdiyeti üzeri Hakk’ı şahsının nurani tecellisi üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırlarında yaşamında kemâlat bulduğu sıfat mertebesidir. Eş deyişle ferdi hikmet şahsının ahadiyeti üzeri Hakk’ı Hakk’ın tavırlarını zati tecelli üzeri yaşamaktır. “Sen atmadın Allah attı” ayeti de bu mertebeye delildir. Peygamberlerin “Ya Rabbi, bizi onun ümmetinden eyle” duaları da bu mertebenin makam tecellilerindeki nübüvetin velayet nimetleri sebebiyledir.

Ferdi hikmet sıfat, esma ve ayet tecellilerinde ferdiyette yaşamak anlamlarında kullanılsa da zati tecelli sebebiyle Hz. Muhammedin sıfat mertebesi için kullanılır. Hususen belirtmek gerekir ki zati tecelli üzeri ferdi hikmette seyir bulan bir veli, Hakk’ın şahsı üzeri hususen varlık bulduğu için bütûndan varlık bulan olarak mevcudat ile bütünsel, hem-hâl olarak her şeyle her şey olduğu ve dirilikte de hem-hâl olarak Hakk’ı bulduğu varlık seyrinde bulunur. Ferid-un efrad denilen veliler de bu velayetten nasiplenenlerdir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ferdi Hikmet ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sözlük

Nübüvvet

Nübüvvet, nebi olmak, nebilik anlamına gelir. Lakin aslen nübüvvet, Hakk’ın nebisi (haber getireni) olmakla alakadar, nebiliğe ait hususiyetler üzeri bulunmaya ...

Sözlük

Mürşid-i Kâmil

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasar...

Sözlük

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü

“Nübüvvet mi, velayet mi üstündür?”; ya da “nebilik mi üstündür velilikmi üstündür?” tartışması tasavvuf erenleri tarafından tartışılagelen bir konudur. Bu husu...

Sözlük

Ayrılık

İnsanın Hakk’tan gelerek küre-i arzda Hakk’a bilinçte örtünüşüne ayrılık denir. Her türlü masiva ve günah hâlleri, kulun Hakk’a olan ayrılığındaki, kul ile Hak...

Sözlük

Berzah

Berzah geçit anlamına gelir. Lakin rü’yet dilinde berzah, kişinin vücudu derin uykudan uyanırken, uykuda bilinci açıkken ruhaniyeti ile gördüğü rü’yetlere denir...

Sözlük

Yalan

Hakk’ın varlığını inkâr etmek veya Hakk’a ortaklar, kızlar, çocuklar atfederek O’na iftira etmek veya O’nu gaybında ait buyurduğu olacakları inkâr etmek yalana ...

Sözlük

Musâhib

Birlikte bulunan sohbet eden arkadaşlara musâhib denir. Musâhiblik sahiplenmeden kinayedir. Bu sebepten dolayı musâhip, ihvan olan, bir birlerinin kardeşi olan,...

Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Sözlük

Sübhan

Sübhan, sübuhdan kinaye noksansız sıfatları ile tesbih edilen demektir. Erenler bu kavramı Hakk’ın varlığının kudsiyeti ile tenzihte bulunarak, O’nu noksansızl...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.