Kab-ı Kavseyn nedir, Kab-ı Kavseyn ne demek?

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın kul oluşunda Hakk’ı nur deryasında, Hakk ile baktığı için kalbi yalanlamadan gözü kaymadan dikkatle zuhurda bulmasıdır. Bu mertebede iki yaydan kasıt, kulun geçmiş ve geleceğe aşkın olarak kulluğunda bulunuşudur. Ama kul, kulluk perdesinde üçüncü bir yay gibidir.

***

Bu mertebe ile Hz. Cem’deki zuhurda Hakk’ı bulma seyrinde kulun kulluk perdesinde bulunması bekâ seyrine ters değil midir? diye sorulursa eğer; hayır ters değildir. Hz. Cem’ cennet tecellisi ve kab-ı kavseyn lahut seyri olduğundan, bu mertebeler bekâ mertebeleri olarak işlenir. Bu da fenâ değil bazı bekâ âlemlerindeki (cennet, emir âlemi vb) seyirler veya o âlemlerde olan ilahi şahıs tavırlarının bu âlemde zuhur etmesi sebebiyledir.

Hususen belirtelim ki zatın tecellisi ile zatın ahadiyetine varım aynı şey değildir. Tecellide şahıs melâike tavrındadır; ahadiyetinde ise zat diriliğinde şuur olarak kendinde varlıktır. Melâike tavrı Hakk’ın ahadiyetine zeval vermez.

Olsa gerek ki fenânın tevhid mertebeleri seyrinde Zat mertebesine erenlerin tevhid-i zat dememeleri de ahadiyet sebebiyledir.

Kab-ı kavseyn mertebesindeki “yay”, kavil âleminde hilal olarak anlam bulur. Göklerde gerçekleşen bu seyir, küre-i arzda da kulun geçmişi olan meşreb seyirleri ile geleceği olan meşreb seyirlerine fakr olunduğundan, Hakk’ın kulun kulluk perdesi üzerinden kendisini tecelli değil de zuhurda gösterişi olarak vuku bulur.

Kab-ı Kavseyn ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Rabb-ül Erbab

Rabbler Rabbi anlamına gelen Rabb-ül Erbab, Cenab’ı Allah’ın bütün subuti sıfatlarında melâike tavırlarında varlar üzerinde hüküm verdiği, melâikesine aşkın dir...

Rabb-ül Erbab nedir?
Sözlük

Tecelli-i Zat

Hz. Allah’ın bilinmeyi murad etmesi sonucunda kendisini bilmesi için murad ettiği kuluna iman vermesi ve ibadette gayret ihsanında bulunmasıyla tecelli-i berkid...

Tecelli-i Zat nedir?
Sözlük

Berzah

İki durum arası geçit olan tecellilere denir. Kapı hükmünce bütün âlemler ve mertebeler Hakk’a varmanın ve Hakk’ı müşahede etmenin nesneleridirler. ...

Berzah nedir?
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Tasavvuf Dili

Sıfat, esma ve ayetler Hakk’ı tevhid ile bilmemizin araçlarıdırlar. Tasavvuf dili ise, tevhid ile bildiğimiz Hakk’ın ayet, esma ve sıfatları üzerinden iman ile ...

Tasavvuf Dili nedir?
Sözlük

Gaybet

Sekrin fazlalığı, muhabbetin fazlalığındandır. Sekr hâlinde bulunan salikin ya sekrin cûşlarında ya da müşahede cezbesinde iken eşyanın kendisinden gayb oluşu, ...

Gaybet nedir?
Sözlük

Garib

Gurbette olup da kimsesiz olan yabancıya garib denir. Gariblik saliğin, ruhani ve nurani tecelliler sebebi ile kabz hâllerinde iken ruhaniyeti ile bakışında bed...

Garib nedir?
Sözlük

Meşreb

Meşreb, yaratılıştan gelen ahlak ve huylara denir. Ehl-i tasavvuf için meşreb, insanın halk edilişinin unsurları ve ilkeleri üzeri tabiyatıyla bağlı olduğu uns...

Meşreb nedir?
Sözlük

Velayet

Velayet, veliliğe ait sıfatlar üzeri bulunmak anlamına delir. Velinin Hakk’a olan yakinliği sebebi ile edindiği irfan ve kudrette feraset melekeleri edinmesi ve...

Velayet nedir?
Sözlük

Biat

Hakk’a olan iman bağlılığı doğrultusunda, bir mürşid-i kâmile tabî olmaya biat denir. Biat talibin mürşid-i kâmile ikrarıdır. Biat etmeye “Allah’ın eli onların ...

Biat nedir?