Kab-ı Kavseyn nedir?

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın kul oluşunda Hakk’ı nur deryasında, Hakk ile baktığı için kalbi yalanlamadan gözü kaymadan dikkatle zuhurda bulmasıdır. Bu mertebede iki yaydan kasıt, kulun geçmiş ve geleceğe aşkın olarak kulluğunda bulunuşudur. Ama kul, kulluk perdesinde üçüncü bir yay gibidir.

***

Bu mertebe ile Hz. Cem’deki zuhurda Hakk’ı bulma seyrinde kulun kulluk perdesinde bulunması bekâ seyrine ters değil midir? diye sorulursa eğer; hayır ters değildir. Hz. Cem’ cennet tecellisi ve kab-ı kavseyn lahut seyri olduğundan, bu mertebeler bekâ mertebeleri olarak işlenir. Bu da fenâ değil bazı bekâ âlemlerindeki (cennet, emir âlemi vb) seyirler veya o âlemlerde olan ilahi şahıs tavırlarının bu âlemde zuhur etmesi sebebiyledir.

Hususen belirtelim ki zatın tecellisi ile zatın ahadiyetine varım aynı şey değildir. Tecellide şahıs melâike tavrındadır; ahadiyetinde ise zat diriliğinde şuur olarak kendinde varlıktır. Melâike tavrı Hakk’ın ahadiyetine zeval vermez.

Olsa gerek ki fenânın tevhid mertebeleri seyrinde Zat mertebesine erenlerin tevhid-i zat dememeleri de ahadiyet sebebiyledir.

Kab-ı kavseyn mertebesindeki “yay”, kavil âleminde hilal olarak anlam bulur. Göklerde gerçekleşen bu seyir, küre-i arzda da kulun geçmişi olan meşreb seyirleri ile geleceği olan meşreb seyirlerine fakr olunduğundan, Hakk’ın kulun kulluk perdesi üzerinden kendisini tecelli değil de zuhurda gösterişi olarak vuku bulur.

Sözlük

Bekâ Mertebeleri

Bekâ daim, devamlı aynı hâl üzeri bulunma anlamına gelir. Bekâ bir sıfattır. Bu sıfatın esması Bâkidir. Bâki, Hakk Teâlâ’nın şahsında yokluk bulmadan ebediyen ...

Bekâ Mertebeleri nedir?
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Terk-i Dava

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakması...

Terk-i Dava nedir?
Sözlük

Naz

Kulun Hakk’a olan muhabbeti sebebi ile Hakk’ın tecellileri karşısında muhabbetindeki samimiyet ile aksi tavır sergilemesine naz denir. Naz, salikin kendini beğe...

Naz nedir?
Sözlük

Hayret

Hakk’ın tecelli seyrinde kulunun aklen hikmette O’nu ulûhiyeti ve rububiyeti seyirlerinin tavırlarında, şaşkınlık içinde muhabbetle müşahede edişine hayret deni...

Hayret nedir?
Sözlük

Kıble

Kulun yaşamında murad ettiği, akıbeti olacak ereğidir. Ereği Hakk olan, Hakk’a yaşamında rücu eden kul, niyeti Hakk’a varmak, O’nun ulvi sıfatları üzeri yaşamak...

Kıble nedir?
Sözlük

Vefa

Vefa, kulun vicdanen minnet hissiyatı ile muhabbet ve dostlukta sebat etmesidir. Vefada kul, vicdanen Hakk’a ve O’nun sevdiklerine meyillidir....

Vefa nedir?
Sözlük

Teşbih

Teşbih, Hakk’ın şahsını değil, Hakk’ı sıfat, esma ve ayet tecellilerindeki fiillerinde tavırda bulunan şahıs varlık olarak müşahede etme seyrine denir. Teşbih e...

Teşbih nedir?
Sözlük

Feyz-i Akdes

Akdes pak, arı, saf olarak kudsi olmaktır. Feyz-i akdes bu bağlamda sufiler tarafından, sufilerin arı olan nefsleriyle günahtan temiz olmaları sonucu noksandan ...

Feyz-i Akdes nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?