Hanifilik nedir, Hanifilik ne demek?

İslam her ne kadar toplumsal düzeyde şartlar ile biçimlenerek sureten ümmet olarak toplumsallıkta fıtrat dini olsa da, insan fıtratının sireti gereği hanifik tarafı ile ferdiyet ve cemaat dinidir.

Hanifik, insan fıtratının sireten ulûhiyet ve rububiyet üzeri abdiyette Hakk ile ünsiyet buluşudur.

Her abid, islamın şartları gereği ibadetinde ve toplumsal yaşantısının ahlakında (bu ahlak fıkıhta biçimlenir) fıtratının sureti üzeri Müslim’dir (Müslüman’dır).

“Atan İbrahim’in hanif dini üzeri ol” (Nahl, 123) buyruğunda İslam’la hanifi olmaktayız. Din olarak İslam niceliksel ilkeleri selam, selim, sulh ilahi buyruğa teslimiyet anlamlarını kendinde bulundurur.

İlahi buyruğa teslimiyetle yani Hakk’ın varlığını kabul ile Hakk’ın iradesi üzeri yaşamak, yaratılışımızın ilahi nedenselliği doğrultusunda, fıtratımızla örtüşmektir. Hakk iradesi ile kendi irademizin birebir örtüşmesi ile varlıkta ve varlığımızda sükunet, emniyet, ve huzur bulmuş olarak sulhta (barış) yaşamak İslam olmanın kazanımıdır. Bu kazanımla beraber İslam, akla hitap eden Hakk’ın akıl üzerinde kendi varlığının kabulü (inanç) ve Hakk olan ilah olarak varlığının gerçek ve tek ilah olması gerçekliği sebebi ile, Hakk’a vardırtarak selamet bulduran selim dindir.

Bu anlatım dahilinde İslam dini haniftir. Haniflik dini, islamın niteliksel olan ilkesel durumudur.

Ayette geçen “Atan İbrahim gibi” denilirken, hanifiliği İbrahim (as)’nin yaşantısında aramak ve örneklemek gerektiği pek güzel işaret edilir.

Atam İbrahim’in yaşantısına bakıldığında, Hakk’ın bâkiliği ilkeselliği doğrultusunda nesneler üzerinden olumsuzlama yaparak Hakk’ı kavramaya çalışması hanifilikte tefekkürü; işaret eder. İbrahim (as)’nin Hakk uğrunda bireysel olarak keyfi, toplumsal olarak da ananelerini bırakması ile Hakk’a aidiyette feda-i nefs ve fedai can durumunda Hakk’a kendini ısmarlayışı, tevekkülü ifade eder.

Tefekkür ve tevekkül Hz İbrahim (as)’ın din olarak yoludur. Bu bakış açısı ile hanif olmanın gerekliliği olarak Hakk’ı tefekkür; ve Hakk’a tevekkül etmenin şart olduğunu belirtmek gerekir. Lakin tefekkür ve tevekkül, hanifliğin ve İslam’ın fiili olan amel nicelikleridir. Bu nicelikler bizi hanif olmamızdan murad edilen gayeye yetiştirmenin yaşamsal durumlarıdır.

Kimi mutasavvıfa göre ayette “hanif” denilmesi Atam İbrahim’in tevhid akidesi gereği yaşaması ile örtüştürülerek, kelime-i tevhid olan “la ilahe ilallah”ın gereği olarak tek olan ilaha inanma ile anlamlandırılmaktadır. Halk arasındaki genel kabul de bu doğrultudadır.

İslam’da iman ve yaşam hanifilik üzeri biçimlenir. Hanifilik, inananlarda tevekkül ve tefekkür ile yaşantıda biçimlenirken; inananda tevhid ile ferdi hikmet düzeyinde görünüşe çıkan bir yaşam biçimi olur.

Hanifilik, kimilerince tevhid akidesi gereği sağlam din, yetkin din, gerçek din anlamlarını kendinde barındıran dinin kavramsal bir anlatım durumudur.

Hanifiliğin niteliksel anlam biçimini tevhid oluşturuyor ise eğer, ki böyledir, hanifiliği tevhidde bulmak gerekir.

Tevhidi ise atam İbrahim’in yaşantısında görmek gerekir. Kur’an’daki menkıbesinde atam İbrahim yıldıza bakar ve “Bu benim Rabbimdir” (Enam, 76) der. Yıldız batınca, “Ben batanları sevmem” (Enam, 76) der. Aynı akletme yöntemi ile Ayı ve Güneşi de Hakk’ın bakiliği (ve sürekliliği) ilkesi doğrultusunda ilahlık sıfatında olumsuzlar.

Bu hadisede atam İbrahim’in akletme biçimi felsefi olarak da irdelenebilinir. Lakin bu hadisede dikkat edilmesi gereken olgu, tevhid anlayışının ana temelleri ile biçimlendirildiğidir. Menkıbede dikkat edilmesi gereken, atam İbrahim’in Rabb’lik sıfatı ile bakışımda bulunduğu nesneleri olumsuzlamasından sonra Rabb’lik sıfatı yüklediği nesneleri bütüncül bir anlayışla, bütünde var olduklarının (parça ve çoğuldan bütüne doğru) anlayışına taşımayarak, bütüne Rabb’lik sıfatı yükleminde bulunarak yargıya varmamasıdır.Bu da bize, tevhidin nesnel fenomenlerin ilkesel bir hiyerarşide, ilkesel olarak parça parça birlenmesi ile bütünü kavramak olmadığını işaret eder.

Atam İbrahim’in bir Kur’an menkıbesinde Nemrut’a “benim Rabb’im Güneş’i doğudan doğduruyor, sen de batıdan doğdur” (Bakara, 258) söylevinde bulunur. Bu söyleme dikkat ettiğimizde, Nemrut’un ilahlık iddiasına karşın, atam İbrahim’in de “sen de batıdan doğdur” söylevinden, Hakk ilkesi doğrultusunda nesnel fenomenlere aşkın bir bakışımda bulunduğunu görüyoruz. “Güneş’i doğudan doğduruyor” söylevinde ise atam İbrahim’in fiilen hükmedici kuvvetin sahibi olan Hakk Teâla’yı Güneş’i yükselten ilah olarak belirtmesinde, fiilin sahibi failin Hakk olduğunu işaret etmesini görürüz ki bu da tevhid-i efal’dir.

Burada dikkat edilmesi gereken nükte, atam İbrahim’in nesnel fenomenler üzerinden bütünde bir Rabb’den bahsetmemesi, atam İbrahim’in nesnel fenomenler üzerinden parçalara ve bütüne aşkın, bütunda Rabb olan, her olgu ve olay ile bir olan şahıs bir ilahtan bahsediyor olarak, şahıs olan Rabb’i imlemesidir (Rabb-ül Âlemîn).

Bu bağlamda tevhid, şahıs olan Rabb’de olay ve olguları, O Rabb’in Hakk olma ilkesi doğrultusunda, çokluğa ve bütüne aşkın bütûnda seyir edişinin kendiliğinde esma, ayet ve sıfat tavırlarının müşaadesinde bulunmaktır. Her olgu ve olay, tevhidin prensipleri doğrultusunda O’nda bilinir, O’ndan bilinir.

Bu bağlamda hanifliğin temel niteliksel durumu olan tevhid, ontolojik bir düzeyde Hakk şahsını, bizler de dahil olmak kaydı ile, olay ve olgular üzerinde ve ilişkileri üzerinden, ilahi seyir tavırlarında müşahede etmek ve O’nu sıfat, esma ve ayet tavırları üzeri yaşadığımızın farkındalığına gelme irşadında O’nu müşahede etmektir.

Bu bağlamda tevhid ontolojikdir. Hakk’ın şahsı kıble alınarak yaşadığımız bir anlayış, kavrayış ve yaşantımızda deneyimler ile zevk ettiğimiz gerçekliğe dayanır. Bunun içindir ki tevhid, Hakk olan şahsı kıble edinmemiz “nereye dönerseniz Allah’ın veçhi oradadır” (Bakara, 115) ve O’nu müşahede etmemiz sebebi ile dosdoğru Hakk yoludur. Böylece belirtmek gerekir ki, atam İbrahim’in doğru olan hanif dini üzeri olmak demek, tevhidi yukarıda bir bağlamıyla anlatıldığı gibi (tevhidin prensipleri doğrultusunda) olay ve olgular üzerinde ve onların ilişkileri doğrultusunda Hakk olan şahsı sıfat, esma ve ayet tavır seyrinde fiilde müşahede edebilmektir.

Olay ve olgular üzerinden, analitik ve bütüncül düşünce yöntemleri ile, düşüncede bulunmak tevhid değildir. Tevhid, Hakk’ın şahsını iman ile kabul ile, O’nu ilahi seyrinde müşahede etmektir. Müşahedenin her türlüsü (ilm-el, ayn-el ve hak-el vb.) tevhitte seyir etmektir.

Bu bağlamda dinim İslam, Hakk şahsına iye olması ile hanif olan dosdoğru, ontolojik temellere dayalı pek sağlam, tevhid akidesi ile yaşanan hakikate dayalı gerçekler dinidir. Ne mutlu hanif olana.

Hakk’ı tefekkürde ve O’na tevekkülde hanif dinin gereği, tevhid seyrinde tenzih ve teşbih yöntem zorunluluğunda tevhid seyrinde bulunmaktır..

Tenzih, Hakk’ın şahsına kıyasen sınırlı, sonlu, parçalı olan her türlü olay ve olguyu varlık değerinin dışında ilahlaştırmamakla alakadardır. Lakin tenzihin temel ilkesi süphanlıktır. Süphanlık ise varlığı ve varlığının sıfatları ile başka bir vara ihtiyaç duymadan kendi ile kaim olmaktır. Kendi ile kaim, eş deyişle kendi ile var olan Hakk’tır. Bu sebepten dolayı, Hakk’ın şahsına ve O’nun sıfatlarına kıyasen, O’nun sıfat, esma ve ayetleri üzeri varlık tavırlarının tezahürleri olan var oluş düzeylerine, O’nun sıfatları doğrultusunda ilahlık zannında bulunulmaması, ayrıca O’nun şahsından ve şahsının ilahlık sıfatlarında şüphe ve inkarda bulunulmaması, O’nun varlığı ve varlığının sıfatları ile sübhanlığının kabulü tenzihtir. Sübhan kelimesi kavramsal içeriği ile farklı anlamlarda yorumlanır. Lakin sıfatları ile tam olmak, tamlığı ile noksansız olmak ve noksansız sıfatları ile yad edilmek sübhanlığın anlamını oluşturur.

Teşbih ise, Hakk’ın şahsını sıfat, esma ve ayet tavırlarında var oluşlar üzerinde ve var oluşların bir birleri ile olan ilişkileri üzerinden müşahede edilmesidir. Bu bağlamda, teşbihte iken var oluşların nesnelliğine aşkın bakışım ile Hakk’ı müşahede etmemiz süphanlık ilkesi ile örtüşür ki bu da her teşbih seyrimizde aslında tenzihte bulunduğumuzu da gösterir.

Atam İbrahim, güneş, ay ve yıldızları olumsuzlar iken Hakk’ın şahsının bakiliğine (sürekliliğine) kıyasen tenzihte tefekkürde idi. Atam İbrahim, “Rabbim güneşi doğudan doğdurtmaktadır” der iken, fiilde fail-i mutlak olan Hakk’ı var oluşlar üzerinden müşahede etmesi ile teşbihte olması dahilinde var oluşların üzerinde kudreti ile noksansız olarak işleri idare ve idame eden, süphanlıkta fail-i mutlak Hakk’ı zikredişi ile hem hamdde bulunmuş hem de Hakk’ı tenzihte de müşahede ettiğini bizlere imlemiştir.

Tenzihte süphanlık ilkesini Yunus (as)’in “la ilâhe illâ ente süphâneke innî küntü min el zâlimîn” mealen (“Senden başka ilah yoktur, Seni eksiklerden tenzih ederim, ben kendime zulmedenlerden oldum”) (Enbiya, 87) demesinde ve bu tarzdaki ayet açılımlarında görebiliriz. Yunus (as)’nın cüz’i iradesinin külli irade tarafından kuşatıldığını başından geçen olaylar sonucunda müşahede etmesi, külli iradesi ile noksansız fail-i mutlak olan Hakk’ı noksansızlıkta (süphanlıkta) müşahede etmesidir.

Hususen belirtmek gerekir ki kişinin teşbih müşahedesi Hakk’ın sıfatları dahilinde Hakk’ın esmaları ile olur. Nesnelerin kendisini biri birleri ile birleme ile değil. Bunun içindir ki âlemlerin vücudu Hakk’ın vücudu mahiyetinde kabul edilerek teşbih edilemez. Bu sadece su-i zandır. Esmalar ve ayetler üzeri teşbih ise hüsn-ü zandır.

Kavramsal düzeyde sıfatlar dahilinde, esmalar ve ayetler düzeyinde teşbihte bulunur iken, yaşamın kendisinde Hakk’ı, bizler de dahil olmak üzere olay ve olgular üzerinde ve ilişkileri üzerinden müşahede etmek teşbih yaşantılamaktır. Teşbih müşahedede yaşanır. Anlatılan biçimde tenzih ve teşbih, hanif dinin yaşam kaideleridir. Bu bağlamda İslam özü itibariyle tevhid dinidir, ve tevhidin teşbih ve tenzihte yaşamda biçimlendiği bir dindir.

Hanifilik ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Beytullah’ın Göğe Yükselişi

Yukarıda anlatılan hâli üzeri salik, kendisini dünyanın günah ve masiva hâllerinden temizleyen pir ve pirlerinin himmeti ile bedeni beytullah olmuş kudsiyette H...

Beytullah’ın Göğe Yükselişi nedir?
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?
Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Huşû nedir?
Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Acı (Elim) nedir?
Sözlük

Salât

Salât, Hakk’a ihsan sonucu yönelerek O’na rağbetle yapılan dua, zikir ve yalvarışa denir. Şeriatte salât, beş vakit Hakk’a yönelerek zikir ve dua ile Hakk’a ib...

Salât nedir?
Sözlük

Fazilet

Fazilet değer, meziyet anlamlarına gelir. Ehil için fazilet yakinlikte ve yakinlikte oluşan ahlakta, hikmet üzeri erdemlerde sufinin kemâlatında kâmil oluşu iç...

Fazilet nedir?
Sözlük

Bekâ Seyri

Bekâ seyrinde ise kul, kulluk perdesinin örtüsünden soyunmuş olarak marifetullah üzeri Hakk’ı hakkınca esma-i hassı üzeri yaşayandır. Ehlince bekâ seyri ilahi a...

Bekâ Seyri nedir?
Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Şehidlik nedir?
Sözlük

Sünnet

Sünnet yasalar, adetler anlamına gelir. Hakk için sünnet Hakk’ın yasaları (sünnetullah) anlamında kullanılır, Hz. Resul için sünnet ise adetler anlamında kulla...

Sünnet nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?