Vücud nedir, Vücud ne demek?

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir.

Varlıkların bulunduğu vücud durumu, kaderleri olarak kendilerini beyan edişleridir. Varların vücudları, vücud sıfatları ve ilişkilerinin dillendirilişi de dilin başlangıcıdır. Zaten dil, olan bir şeyin dillendirilişinden ibarettir. Olmayan bir şeyi dilde biçimlemek ise inkar ve iftira düzeyinde yalandır. Bu bağlamda dil bilgi-bilimin temeli olsa da varlık-bilimsel olarak insanda biçimlenir.

Böylece vücud kavramsal olarak bilgi bilimin bir hususiyeti olarak varlık biliminin temeli olan dilde varlığın, vücud ve ilişkilerinde tanıtlanışıdır. Varlık-bilim ile bilgi-bilim dilde örtüşen, dilin sonucu olarak doğayı ve mekaniği anlamlandırmanın temeli olurlar. Bu da bilgi-bilimin dilde varlığı bilmenin yöntemleri olması, varlık-bilimin ise bilgi-bilim ile varlığı bilmek veya bilmeye çalışılmasıdır.

Bu bağlamda tasavvuf teolojisinde varlık-bilim Hakk’ın varlığını bilme, bilgi-bilim ise sıfat ve esmaların kavramsal düzeyi ile deneyim sonucunda Hakk’ı bilme anlamına gelir.

Tasavvufta varlık Hakk’ın şahsıdır; Hakk’ın şahsının vücud oluşu ise sonsuz ve nur olmasıdır.

Vücud olarak sonsuz nur, şahıs olarak varlık olan Cenab’ı Hakk’ın başlangıcı (evvel) ve sonu (ahir) yoktur; başlangıcı ve sonu olmaması ile sonsuz nur oluşunda eksilme olmadığından ezeli bakidir; ezeli baki olduğundan dolayı vahiddir; vahid olan sonsuz nur varlık oluşu ile diriliğinin şuurunda başkası ile beraber değil sadece kendisi ile kaim olan kayyumiyetinde hiçbir şeye benzemeden, kendinde varlık olarak Ahaddır; ahadiyeti ise mutlakiyetidir; mutlak Hakk varlığında ahaddır.

“Bunu nasıl biliyorsunuz?” denilecek olursa yani delil istenirse, bunu vahiy, hâtır, keşf ve yaşayarak deneyimlemenin sonucunda biliyoruz. Bu da ferdi zevktendir; kişilerin iman doğrultusunda kabul görür.

O’nun varlık sıfatlarını alimler altı sıfat üzeri sıralandırmışlardır.

1) Vücud Hakk’ın sonsuz ve sonsuzluğunda nur olması

2) Bekâ Sonu olmayan olarak kalıcı olması

3) Kıdem Evveli olmayan olarak her an hazır olması

4) Vahdet Vahidiyeti

5) Muhalefetün lil havadis Halk ettiği hiçbir şeye benzememesi

6) Kıyam bi zatihi Kendi varlığı ile kaim olması

Önceki sayfalarda anlatılan şahıs ve şahsın tavırlarını karıştırmamak gerektiğini belirtmiştik. Aynı bağlamda Hakk’ın vücudu ile, mevcud olanları bir birlerine karıştırmamak gerekir.

Vücud ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Güneşin Batıdan Doğuşu

Bundan sonra ise güneşin batıdan doğuşu tecelli eder; yani batı toplumları Hakk ve hakikat bilgisi ile yasalar üzeri toparlanırlar. Lakin bu toparlanış sürecind...

Güneşin Batıdan Doğuşu nedir?
Sözlük

Lütuf

Kulun gayret ve mücahedesi sonucunda çalışmalarının karşılığı dışında Hakk’ın kuluna hususen nimette ikramlarda bulunmasıdır. Nimet ve lütuf arasındaki en büyü...

Lütuf nedir?
Sözlük

Uzlet

Uzlet, yalnızlık, yalnız kalma anlamlarına gelir. Tasavvufta ise kulun, 1) yaşadığı dertler sonucu hüznü, 2) Hakk’a yakin gelmek isterken halktan uzaklaşma ir...

Uzlet nedir?
Sözlük

Uruç

Yükseliş de diyebileceğimiz uruç, salikin iradesi veya iradesi dışında ilham, hatır, dalınç, keşf hâlleri üzeri Hakk’a yakin kılındığı manevi hâl seyirleridir. ...

Uruç nedir?
Sözlük

Su-i Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde şüphe üzeri kötü niyette olarak, genelde olumsuzlama durumunda bulunduğumuz hâle su-i zann denir. Kişi su-i zann üzeri olur ise ...

Su-i Zann nedir?
Sözlük

İllet

İllet esas sebep, vesile, hastalık, maraz anlamlarına gelir. Genelde mutasavvıflar illet kavramını, hikmetine bağlı olarak olay ve olguların sebep ve vesileler...

İllet nedir?
Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?
Sözlük

İbadet

İbadet, ibadet edilenin iradesini yerine getirilmesi için, ibadet edilene sonuçta hizmet etmektir. Hizmet Hakk’ın iradesinin yerine getirilişidir ki bu açıdan ...

İbadet nedir?
Sözlük

Kıyamet

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Ha...

Kıyamet nedir?
Sözlük

Fenâ Mertebeleri

Fenâ, yokluk, yok olma mânasına gelir. Evliyaullaha göre fenâ seyirleri kulun günah ve masiva hâllerinde fenâ bulması ve Allah’ın ahlakı ile ahlaklanma seyrler...

Fenâ Mertebeleri nedir?