Vahiy nedir, Vahiy ne demek?

Hakikate ve varoluşa ait söylevlerin, yaşama ait şerri kaidelerin ilahi düzeyde beyan edildiği Hakk Teâla’nın kelamına vahiy denir.

Vahyin ilahi olmasının üç temel özelliği vardır. Bunlar:

1) Vahyin melek ve peygamber düzeyinde aracılı veya direkt Hakk Teâla tarafından aracısız olarak kula inzal ile beyan edilmesidir.

2) Beyan niteliğinde olan vahyin halık esması doğrultusunda hikmet üzeri, inzal edilmiş olan kulları manevi düzeyde kalben Hakk’a yönlendirici, ilahi düzeyde değiştirici ve manen dönüştürücü özelliğe sahip olmasıdır.

3) Vahyin ilk anlatır olunan iki şık doğrultusunda yaşamda tecelli edişiyle kulu Hakk’a yakin kılmasıyla velayete ermesine sebep olmasıdır. Bu bağlamda vahiy, kulun hakikate ve varoluşa ait bilgilerin beyanından yana hikmete ermesine ve yaşamda tecellisiyle de Hakk’a vasil olmasına sebep olan dil ile manevi dirilik veren ilahi kelamdır.

Vahyin gerçekliliği yaşamın kendisinde tecelliyle deneyimlenmesi sonucu ispat olunur. Bu sebepten vahiyle öngörülen yaşam biçiminde ilahiyatça belirlenmiş haklar üzeri yaşamak, Hakk ve hakikate varmamızın gerekliliğidir.

Vahiy sıfatları itibariyle birçok kavram doğrultusunda anlamlandırılmıştır:

Vahy-i mahz: İçinde Allah’ın bildirdiğinden başka bir şey bulunmayan, vahiy olduğundan şüphe edilmeyen vahye denir.

Vahy-i sarihi: Vahyi tebliğ edenin müdahalesi ve eklemesi olmadan sadece Hakk’ın bildirdiği ayetler ve kutsi hadislere denir.

Vahy-i semavi: Allah tarafından meleklerle gönderilen semavattan inzal edilen vahiye denir.

Vahy-i zımni: Tasvirat ve tafsilatı peygambere ait olan özü itibariyle ilham ve vahiy kaynaklı beyan edilen kelama denir.

İlahi kelam olarak vahiy peygamber efendimizle her ne kadar son bulmuş olsa da:

1) Vahyedilmiş olunan Kur’anın anlam içeriğince temiz kalplere ilham ile vahyedilmesi

2) İlahi kelamın ilham ve hatır düzeyinde tecelli etmesi

3) Rüyetlerde ilahi bilginin kalbe indirilmesi

4) Muhabbetullaha eren bir kulun Hakk’ın muhabbetine gark olmasıyla feyzi mukaddes düzeyinde Hakk’ın kelamına hâl lisanınca vakıf olması

5) Muhabbetullaha eren kulun tefekkürdeyken düşüncesinde manasını verenin Hakk Teâla olmasından sebebiyet feyzi akdesten doğuşat düzeyinde ilahi kelama ermesi düzeylerinde kesintisiz devam eder. Böylesi vahyin inzali umumi olmayıp ferdi olarak muhabbetullaha eren kullar için geçerlidir ve gerçeklik arz eder.

Hususen belirtmek gerekir ki ilham düzeyinde gelen vahiy, vahy-i zımnidir. İlahi düzeyde gelen kelama vahiy denilir. Nefsimizden evham ile cinler ve insanların şeytanları sebebiyle telepatik olarak kalbimizde beliren ilhamatlara ise vesvese denilir. Vesvese ile hak olan ilahi kelam birbirinden Kur’anla, hadislerle ve sünnetullahla örtüşüp örtüşmediklerine göre ayırt edilebilinir. Ayrıca manen doğruluğuna itikat ettiğimiz her türlü bildiri düzeyindeki kelama, gerçekliliğini yaşamımızda deneyimleyerek görmeden itibar etmemek yerinde olur.

Vahiy ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Cin

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. ...

Cin nedir?
Sözlük

Harf, Kelime, Cümle, Kelam

Harf ağızdan çıkan her bir sese ait sese verilen yazı ile de çizgilerle biçimlendirilen işaretlere denir. Harflerin çoğulu huruftur. Kelam bir mânayı ifade ede...

Harf, Kelime, Cümle, Kelam nedir?
Sözlük

Edep

Edep, Hakk’a muhabbetimiz sebebi ile O’ndan korkma ve hayâ’ etme melekelerimizin sonucunda oluşan, kendimizi kontrol ve disiplin altına alma melekemizle, Hakk’ı...

Edep nedir?
Sözlük

Biat

Hakk’a olan iman bağlılığı doğrultusunda, bir mürşid-i kâmile tabî olmaya biat denir. Biat talibin mürşid-i kâmile ikrarıdır. Biat etmeye “Allah’ın eli onların ...

Biat nedir?
Sözlük

Şöhret

Daha fazla itibar edinme ihtirasında bulunan kişinin, halk içinde nam, ün, şan sahibi oluşuna şöhret denir. Şöhret sadece ihtiras sebebi ile edinilebilinen bir ...

Şöhret nedir?
Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sevap nedir?
Sözlük

Şey-i Vahid

Hakk Teâlâ’nın her şey üzerinde melâikesi ile nazır, varlığının nuru ile hazır oluşunda varlığına zeval gelmeden, şahsında tek, sıfat seyrinde ise mahlukata aşk...

Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

İlm-i Rasihun nedir?
Sözlük

Ruh

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir. Bilinmed...

Ruh nedir?