Vahiy nedir, Vahiy ne demek?

Hakikate ve varoluşa ait söylevlerin, yaşama ait şerri kaidelerin ilahi düzeyde beyan edildiği Hakk Teâla’nın kelamına vahiy denir.

Vahyin ilahi olmasının üç temel özelliği vardır. Bunlar:

1) Vahyin melek ve peygamber düzeyinde aracılı veya direkt Hakk Teâla tarafından aracısız olarak kula inzal ile beyan edilmesidir.

2) Beyan niteliğinde olan vahyin halık esması doğrultusunda hikmet üzeri, inzal edilmiş olan kulları manevi düzeyde kalben Hakk’a yönlendirici, ilahi düzeyde değiştirici ve manen dönüştürücü özelliğe sahip olmasıdır.

3) Vahyin ilk anlatır olunan iki şık doğrultusunda yaşamda tecelli edişiyle kulu Hakk’a yakin kılmasıyla velayete ermesine sebep olmasıdır. Bu bağlamda vahiy, kulun hakikate ve varoluşa ait bilgilerin beyanından yana hikmete ermesine ve yaşamda tecellisiyle de Hakk’a vasil olmasına sebep olan dil ile manevi dirilik veren ilahi kelamdır.

Vahyin gerçekliliği yaşamın kendisinde tecelliyle deneyimlenmesi sonucu ispat olunur. Bu sebepten vahiyle öngörülen yaşam biçiminde ilahiyatça belirlenmiş haklar üzeri yaşamak, Hakk ve hakikate varmamızın gerekliliğidir.

Vahiy sıfatları itibariyle birçok kavram doğrultusunda anlamlandırılmıştır:

Vahy-i mahz: İçinde Allah’ın bildirdiğinden başka bir şey bulunmayan, vahiy olduğundan şüphe edilmeyen vahye denir.

Vahy-i sarihi: Vahyi tebliğ edenin müdahalesi ve eklemesi olmadan sadece Hakk’ın bildirdiği ayetler ve kutsi hadislere denir.

Vahy-i semavi: Allah tarafından meleklerle gönderilen semavattan inzal edilen vahiye denir.

Vahy-i zımni: Tasvirat ve tafsilatı peygambere ait olan özü itibariyle ilham ve vahiy kaynaklı beyan edilen kelama denir.

İlahi kelam olarak vahiy peygamber efendimizle her ne kadar son bulmuş olsa da:

1) Vahyedilmiş olunan Kur’anın anlam içeriğince temiz kalplere ilham ile vahyedilmesi

2) İlahi kelamın ilham ve hatır düzeyinde tecelli etmesi

3) Rüyetlerde ilahi bilginin kalbe indirilmesi

4) Muhabbetullaha eren bir kulun Hakk’ın muhabbetine gark olmasıyla feyzi mukaddes düzeyinde Hakk’ın kelamına hâl lisanınca vakıf olması

5) Muhabbetullaha eren kulun tefekkürdeyken düşüncesinde manasını verenin Hakk Teâla olmasından sebebiyet feyzi akdesten doğuşat düzeyinde ilahi kelama ermesi düzeylerinde kesintisiz devam eder. Böylesi vahyin inzali umumi olmayıp ferdi olarak muhabbetullaha eren kullar için geçerlidir ve gerçeklik arz eder.

Hususen belirtmek gerekir ki ilham düzeyinde gelen vahiy, vahy-i zımnidir. İlahi düzeyde gelen kelama vahiy denilir. Nefsimizden evham ile cinler ve insanların şeytanları sebebiyle telepatik olarak kalbimizde beliren ilhamatlara ise vesvese denilir. Vesvese ile hak olan ilahi kelam birbirinden Kur’anla, hadislerle ve sünnetullahla örtüşüp örtüşmediklerine göre ayırt edilebilinir. Ayrıca manen doğruluğuna itikat ettiğimiz her türlü bildiri düzeyindeki kelama, gerçekliliğini yaşamımızda deneyimleyerek görmeden itibar etmemek yerinde olur.

Vahiy ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kutb-ül Aktab

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir...

Kutb-ül Aktab nedir?
Sözlük

Beyan

Belli bir maksad ve fikri belli bir söz ve fiille açığa çıkarmaya beyan etme denir. Her beyan içerdiği maksad ve fikrin yorum düzeyinde betimlenmesidir....

Beyan nedir?
Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Halîl nedir?
Sözlük

Tarik-i Küfr

Küfür örtme mânasına gelir. Tarik-i küfr hakikate ait bazı bilgilerin, ehli olmayanların anlamaması, ehli olanların ise hem biatındaki imanlarının sınanması hem...

Tarik-i Küfr nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

Avam

Hakk’a örtülü, tarike karşı olan, iman-ı gaybi düzeyinde imanı olan veya imanı bulunmayan sıradan veya irfandan yoksun halk ehline avam denir. ...

Avam nedir?
Sözlük

Mesih

Mesih, bir şey üzerinden el yürüterek mesh eden, bir şeyden bulunduğu durumu gideren anlamına gelir. Hz. İsa’nın mesih oluşu ise: 1) Eşyanın tabiatına Allah’ın...

Mesih nedir?
Sözlük

Risalet

Risalet, birisini bir vazifenin yerine getirilmesi veya bir şeyi tebliğ etmesi için birilerine veya bir yere gönderilmesine denir. Nebi için risalet, nebinin v...

Risalet nedir?
Sözlük

İlim Kudret Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk Teâlâ’nın kuluna, nurunun melâike tavrı ile verdiği, olaylara, olgulara tesir edebilme, onları değiştirebilme, başka bi...

İlim Kudret Nefesi nedir?
Sözlük

Feyz-i Akdes

Akdes pak, arı, saf olarak kudsi olmaktır. Feyz-i akdes bu bağlamda sufiler tarafından, sufilerin arı olan nefsleriyle günahtan temiz olmaları sonucu noksandan ...

Feyz-i Akdes nedir?