Sükut Üzeri Murakabe nedir, Sükut Üzeri Murakabe ne demek?

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar:

1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, murakabe eden kişi, murakabedeki beklentisinin, eylem durumunda gerçekleşmesi sükutunda odaklanıştadır (pasif murakabe hâli).

2) İkinci murakabe durumunda bulunan bir kişi, murakabe hâlinde iken, birinci murakabe durumundaki beklentisi üzeri sükuna ermekten farklı bir sükuna erer; bütûnda bir bakışımla bedenine dışsal gibi görünen olaylara yön verir. Bu da murakabede eylemde bulunmaktır (aktif murakabe hâli).

Hatırlatmak gerekir ki, birinci murakabe durumunda da murakabe eden kişi sükuta erişinde bütûndan bakışımdadır. Her iki murakabe durumunda da tasarruf etme gerçekleşir. Ayrıca bu murakabelerde, âlemlerde seyirler ve ilm-i ledûndan feyizlenme de gerçekleşir.

3) Rıza üzeri ilahi huzurda bulunmak için yapılan murakabe: bu murakabede, murakabe eden kişi, her hangi bir irade ve eyleme bağlı olmaksızın, sakinede, bütûndan bakışımda bulunurken, varlığı da bütûnda yek vücud bir durumda bulunur. Bu murakabede bulunan kişi ilahi huzurdadır.

Murakabe üç nefeslik bir durumda gerçekleşir. Bunlar;

1) Murakabe eden kişinin, bütün varlığı ile sükuna ermesi (bu çok zordur)

2) Kişinin sükuna ermesi ile kişiliğinde yokluk bulması ve kişiliğine aşkın Hakk’la bağlı olduğu ruhaniyeti ile ruhaniyeti üzerinde Hakk ile velayette hem-hâl olup bütûndan bakışımı.

3) Bütûndan bakışımda bulunması üzeri yukarıda anlatılan üç murakabe durumundan her hangi birisinde bulunma nefesi.

Murakabede yetkin ulvi şahsiyetler, birinci nefese takılmadan ikinci nefesten itibaren murakabe edebilirler. Ve murakabede rü’yet seyri ve tasarruf edebilme durumları gerçekleşir.

Sükut Üzeri Murakabe ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Aşkın

Aşkın kavramı felsefede kullanılan, tasavvufta kulanılmayan bir kavramdır. Lakin tasavvufta tanzih ve teşbih görüşünün temel taşı esma düzeyinde Hakk’ı işaretti...

Aşkın nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Alem-i Kebir

Bütün mahlukatın kendi ahlakında karakterize olması, Hakk şahsının nuruyla ve nurdan halk ettiği ruh üzerinden tecelli etmesi, Hakk’ın ilahi sıfatlar ile tecell...

Alem-i Kebir nedir?
Sözlük

Seyr-ü Sefer

Cihad-ı ekberde kulun bir taraftan masivadaki nefsi ile mücadelesi bir taraftan da Hakk’a kavuşmanın ibadet mücahedesi ile tecelli ve zuhurda tevhidin müşahede ...

Seyr-ü Sefer nedir?
Sözlük

İnsan-ı Kâmil

Hakk Teâla’ya esma-i hassı üzeri vuslat bulmuş ve esam-i hassının doğrultusunda Hakk’ın ahlak tavırlarında yaşayan herkes kendi mevcudietinin varık tekamülünü t...

İnsan-ı Kâmil nedir?
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Mücahid nedir?
Sözlük

Meleke

Tecrübe sonucu edindiğimiz kabiliyet olarak kullanabildiğimiz bilgi ve bunun haricinde bizde oluşan veya önceden varolan yetilerimize ve bizi yönlendirici hâlle...

Meleke nedir?
Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Kâmil nedir?