Hazret-i Hamse nedir, Hazret-i Hamse ne demek?

Ehil olan erenler, Cenab’ı Hakk’ın alemler düzeyinde tecellisini beş hazrette sınıflandırmışlardır. Bunlar:

1) Gayb-ı Mutlak: hahud ve lahud katları olarak Cenab’ı Hakk’ın zati alemi (indillah),

2) Ceberrut alemi: Melâike-i illiyun (mela-i nokta)

3) Melekut alemi: sureten nurdan biçim bulmuş melâike alemi (kavil alemi de denilir). Hususen belirtmek gerekir ki bu alem ayan-ı sabiteler alemidir

4) Mülk alemi: kimi erene göre mülk alemi bulunduğumuz görüntüler alemidir, kimine göre ise melâikenin melekeler düzeyinde tavırlar sergilediği kuvvetler alemidir,

5) İnsan-ı Kamil: Bütün alemlerin cemi ve Cenab’ı Hakk’ın zatı üzeri varlık bulması sebebi ile bütün alemlerin zatı olunan varlık mertebesi.

Erenler her ne kadar alemleri hazretler düzeyinde beş şıkta toplamış olsalar da, alemleri beş şıkta toplamanın yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bu kitapta alemleri sekiz başlık altında sınıflandırdığımızı da hususen belirtmek yerinde olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki ehli olmayan kişiler, yukarıda belirtilen hazretler için yanlış tanımlamalarda bile bulunmuşlardır. Örnek olarak ayanı-ı sabiterin ceberrut aleminde olduğunu beyan edenleri gösterebiliriz. Belirtmek gerekir ki görünen alemlerin yasalar üzeri cebriyette varolması sebebiyle görünen alemlere ceberrut alemi diyenler de vardır. Bu da hususen ehil olanların zevkleri dolayısıyla oluşan farklı görüşleri sebebiyledir.

Hazret-i Hamse ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Huşû nedir?
Sözlük

Hayâ’

Hayâ’ utanma ile çekinme anlamına gelir. Sufilerin dilinde ise hayâ’, imanın bir cüzü olarak iman eden mümin dervişin, Hakkın her yerde olduğunun anlayışı üzeri...

Hayâ’ nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Nimet

Kulun gayreti ve mücahedesi sonucu müşahede ettiği ve erdiği ilahi sıfat, esma ve ayet tecellisinin hâl, makam ve mertebelerinden nasiplendiği durumlara nimet d...

Nimet nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

Doğuşat

Kulun kalbinde nurların tecellisi sebebi ile kulun kendi dili üzeri dışlaşan bilgilenim durumudur....

Doğuşat nedir?
Sözlük

Mahv

Kulun kötü huylarının kalkmasına, harab olmuş anlamında mahv denir. Bu duruma mahv denilmesinin sebebi, kötü huyların bırakılmasının acı ve sıkıntılı bir süreç ...

Mahv nedir?
Sözlük

Kıyamet Alametleri

Alamet nişan, işaret anlamlarına gelir. Bu bağlamda kıyamet alametleri kıyametin yani vaktın habercisi olan işaretler anlamında kullanılır....

Kıyamet Alametleri nedir?
Sözlük

Halkiyet

Halık, evveliyatında mevcudiyeti bulunmayan, varlığı yokluk (adem) hükmünde olan yani evveliyatı olmayan varları mevcuda mümkinler olarak getiren yaratıcı anlam...

Halkiyet nedir?