Ben nedir?

Bütün amellerin insanda anlatılan doğrultuda cem’ edilişi sonucu, insanın nefs-i natıka olarak hepsine aşkın bulunduğu varoluş durumu, ben olmaklığıdır. İnsan ben olmaklığı ile herşeye aşkın bir durumda, her şeyin miraç ettiği ve sonuçta her şeyin üzerinde ben olması hâli üzeri dillendiği benliğe sahiptir.

Bu babta “iki elimle yarattım” ayetini ve Hz. Ali’nin “İnsan âlemlerin dürülmüşüdür” kelamını hususen yad etmek ahd-ü vefanın gereğidir.

İnsan ben olmaklığında eşyaya tabi ise Hakk’a cudadir. Bu düzeyde insan Hakk’ın melâikesi ile ulvi sıfatları tavırlarının iz düşümü (gölgesi de denilebilinir) olan mevcudatı ile kendini var bilmesinin zannındadır.

Alemler Hakk’ın ilim sıfatının tecellisidir. Bir mevcudiyetten bahsediliyorsa, mevcudun varoluş bilgisi olan ilimden bahsediyoruzdur. İnsan da halk edilişin mevcudiyetinde bütünsel bir akıl oluşunun sezgi, duygu ve düşünce melekelerinin irade melekesine içkin dışlaşmasında “Ben”dir ve insan benliği ile sadece ilimden ibarettir. Öğrendiğimiz her şey, iradeye ve meşreblerimize içkin olarak özgünleşmesi sonucu benliğimizde noktalanır.

Böylesi ben olmaklığımızda ademlerizdir (yokluk). Ve bu ben olmaklığımızda zıll iken, Hakk’ı kendimizde dirilikte, hayy sıfatı ile benliğimizde ulvi tavırlarda bulunuşu ile buluruz. Bu da “Ben olan Ben”den gelişimizdir. Bu kelamda dikkat edilmesi gereken Hakk’ın Hz. Musa’ya “Ben Senim” dememiş olmasıdır çünkü Hz. Musa kulluk mertebesinin ben olmaklığında Hakk’ın ulvi sıfatlarının temsilcisi olarak, “Ben” olanın benliğini ikilikte yaşamaktadır, bütün kullar gibi.

Benden kurtulup “Ben olan Ben”de var olmak ise vuslat mertebesinin sonucu olan vakt ile mümkündür. Gölgeler vadisinde isek eğer, Hakk’ı “Ben olan Ben” olarak O’nu benliğimizde ulvi sıfatları üzeri yaşayacağız.

Ben olmamızın sonucunda insan olarak bizler, Hakk’ın bütün varlık sıfatlarının bizde karakterize olmasının iz düşümünde, O’nun sureti üzeri yaratılmışızdır. Bu babda “İnsanı kendi suretim üzeri halk ettim” hadis-i kudsisi ve “Allah insanı kendi sureti üzeri yaratmıştır” hadis-i şerifini yad etmek gerekir.

Benliklerini Hakk’ın şahsı zannedenlere, anlatılanlar doğrultusunda önce benliklerinin yokluğunu görmelerini, böylece şahsında nuru ile “Ben” olan Hakk’a vuslat etmeleri gerektiğini vurgulamak gerekir. Eşya ile ben olan, eşyadır, nasıl Hakk olsun! Firavunlar ve Nemrutlar da eşya ile ben olmanın ilahlık davasındadırlar; akibetleri de eşyanın fani olan akibeti ile aynı oldu.

Kalb olan insanın iç ve dış göklerde bütünsellikte halk edildiğini söylemiştik.

Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

İstişare

Dinde Hakk’ın iradesi doğrultusunda hak üzere hareket etmek ve hüküm vermek için, ayrıca verilecek hüküm sonucunda neden ve sonuç ilişkilerinin sebep vereceği o...

İstişare nedir?
Sözlük

Hz. Hızır

Varlığının meçhuliyeti gaybi olan, âlemlerde gavs hükmünde insanlığa hizmet eden ruhaniye Hz. Hızır denir. Hz. Hızır’ın en büyük özelliği, sebep-vesile dairesin...

Hz. Hızır nedir?
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Harf, Kelime, Cümle, Kelam

Harf ağızdan çıkan her bir sese ait sese verilen yazı ile de çizgilerle biçimlendirilen işaretlere denir. Harflerin çoğulu huruftur. Kelam bir mânayı ifade ede...

Harf, Kelime, Cümle, Kelam nedir?
Sözlük

Mürşid

Hakk’ın varlığını, esma-ı hassının fenâ seyrinde bildiren, öğretici olan, doğru yol olarak ahlak yoluna sevk eden irşad ehline mürşid denir....

Mürşid nedir?
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Sitem

Sitem her şeyi Hakk’tan bilen salikin, Hakk’tan geldiğinin imanı ile karşılaştığı imtahanlardaki müsibet ve belalara karşı yakarma ve yalvarma ile Hakk’a rücu h...

Sitem nedir?
Sözlük

Kıyamet Alametleri

Alamet nişan, işaret anlamlarına gelir. Bu bağlamda kıyamet alametleri kıyametin yani vaktın habercisi olan işaretler anlamında kullanılır....

Kıyamet Alametleri nedir?
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?