Bitkiler ve Hayvanlar nedir, Bitkiler ve Hayvanlar ne demek?

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim olarak iz düşümüdürler.

Bitki meşrebi olan insanlar alıcı olmaktan çok vericidirler. Bitkiler halim, selim, merhamet sahibi, içleri dışları bir olan saf bir hâlde değişmez özelliklere sahip karakterlerde biçimlendirilmişlerdir. Bitki meşrebi olan insanların en büyük özelliği, beden enerjilerinin pozitif olarak salınımda akış arzetmesidir. Bu meşreb ehli negatif enerjileri de, kendilerinde saflık nüktesince pozitif olan enerjilerinde ya pozitife çevirirler ya da nötürleştrirler. Pozitif enerjileri sebebiyle rahatlatıcı ve şifacı olma özelliğine sahiptirler.

Hayvan meşrebi olan insanlar verici olmaktan çok alıcıdırlar. Hayvanların her türlü hâlini, maymunluktan tutun da kurt, çakal, tavus kuşu, çiyan, aslan vb, hayvanlara kadar, onların enerjiden biçimlenen melekelerini, meleke düzeyinde enerji yoğınluğu olarak yaşarlar. Ehli olanlar bu hususiyeti seyr-ü seferlerinde müşahede ederler.

İnsanlık mertebesinde insanın insanlığına en uzak hayvanın karakterize hâli domuz, en yakın hayvanın karakterize hâli attır.

Bitkiler ve Hayvanlar ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

Cezbe

Sekr ve muhabbetin sonucunda, kulun zikr esnasında veya kulun Hakk’ı bir tecellisinde tefekkür ve müşahede edişi hâli üzeri kendinde Hakk’a çekildiği, sükûnet v...

Cezbe nedir?
Sözlük

Farz İbadetler

Bir kimsenin yapmaya memur olduğu vazifeye veya vazifelere farz denir. Bu bağlamda dinde farz ibadetler Hakk’a hizmet olması dahilinde Hakk’ın kullarını yapmakl...

Farz İbadetler nedir?
Sözlük

Gayret

İlim doğrultusunda iradi olarak niyetlenenin bildiğini irade etmesi melekesi sonucunda amele taşıyan niyetini, amele taşıyan meleke durumuna gayret denir. Ayrıc...

Gayret nedir?
Sözlük

Tenzil - Tefsir - Tevil

Kur’an’daki ayetlerin indiriliş (nüzul) nedenlerine göre anlamaya çalışma ve yorumlama biçimine tenzil denir. Tefsir, ayetlerin mânaları itibarı ile olay ve olg...

Tenzil - Tefsir - Tevil nedir?
Sözlük

İrade-i Külliye

Hakk’ın nefsinde irade ettiği ve halk edişi ile mevcuda getirdiği, her an iradesinin ereğinde bulunduğu, bütün mevcudatın varoluşuna sebep, her an mekanikte dev...

İrade-i Külliye nedir?
Sözlük

Edep

Edep, Hakk’a muhabbetimiz sebebi ile O’ndan korkma ve hayâ’ etme melekelerimizin sonucunda oluşan, kendimizi kontrol ve disiplin altına alma melekemizle, Hakk’ı...

Edep nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?
Sözlük

Sidret-ül Müntehâ

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir. Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisin...

Sidret-ül Müntehâ nedir?