Bitkiler ve Hayvanlar nedir?

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim olarak iz düşümüdürler.

Bitki meşrebi olan insanlar alıcı olmaktan çok vericidirler. Bitkiler halim, selim, merhamet sahibi, içleri dışları bir olan saf bir hâlde değişmez özelliklere sahip karakterlerde biçimlendirilmişlerdir. Bitki meşrebi olan insanların en büyük özelliği, beden enerjilerinin pozitif olarak salınımda akış arzetmesidir. Bu meşreb ehli negatif enerjileri de, kendilerinde saflık nüktesince pozitif olan enerjilerinde ya pozitife çevirirler ya da nötürleştrirler. Pozitif enerjileri sebebiyle rahatlatıcı ve şifacı olma özelliğine sahiptirler.

Hayvan meşrebi olan insanlar verici olmaktan çok alıcıdırlar. Hayvanların her türlü hâlini, maymunluktan tutun da kurt, çakal, tavus kuşu, çiyan, aslan vb, hayvanlara kadar, onların enerjiden biçimlenen melekelerini, meleke düzeyinde enerji yoğınluğu olarak yaşarlar. Ehli olanlar bu hususiyeti seyr-ü seferlerinde müşahede ederler.

İnsanlık mertebesinde insanın insanlığına en uzak hayvanın karakterize hâli domuz, en yakın hayvanın karakterize hâli attır.

Sözlük

Makam-ı Mahmud

Mahmud, methedilmiş, övülen anlamına gelir. Makam-ı Mahmud ise Muhammediyetin akibeti olarak, Ahmediyete terfi edişidir. Ahmediyet, Şahs-ı Ahad’ın hakikati ile...

Makam-ı Mahmud nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

Rü’yet

Rü’yet, görmek ve bakmak anlamına gelir. Bu anlamla beraber rü’yet mevcuda gelen her duruma akli ve kalbi düzeyde şahid olmaktır. Görünen rü’yettir, sureten gö...

Rü’yet nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Nefs

Nefs, zat kavramı gibi şahıs anlamında kullanılsa da Zat’ın iradeye içkin tavır üzerinden fail olduğu şahsi durumunu anlatır. Şahıs olarak zat kendinde varlıktı...

Nefs nedir?
Sözlük

Bevâdih

Kulun kalbini ilham ve hâtır üzeri hadiseler veya hakikat bilgisi üzeri istila eden manâlara bevâdih denir. Bevâdihin kalbte vuku bulan, salikin her türlü kabzı...

Bevâdih nedir?
Sözlük

Havas-ül Havas

Zuhur makamına gelen ve marifetullah üzeri mevcudiyetlerinde yaşayan arif bi-llahlara denir. ...

Havas-ül Havas nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?
Sözlük

Suret

Suret biçim, görünüş, dıştaki görünüş şekli vb mânalara gelir. Aslında ise suret, belli sıfatlar (nitekil, nicelik) üzeri mevcudatın görünüş biçimleridir. Bu b...

Suret nedir?
Sözlük

Fenâ Mertebeleri

Fenâ, yokluk, yok olma mânasına gelir. Evliyaullaha göre fenâ seyirleri kulun günah ve masiva hâllerinde fenâ bulması ve Allah’ın ahlakı ile ahlaklanma seyrler...

Fenâ Mertebeleri nedir?