Hafî Zikir nedir, Hafî Zikir ne demek?

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir.

Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekesini kuvvetlendirmek, 2) düşünce melekesi kuvvetlenen kulun, zikir sonucu beyin enerji dalgalarında kuvvetli, imâna içkin pozitif enerji salınımında bulunması, 3) kuldun Hakk nurlarının tecelli etmesi ile düşüncede mâna bularak ilham, hâtır ve doğuşatlar ile irfan bulması, 4) beyinin, bedenin diğer uzuvlarından daha kuvvetli ve latif enerji salınımında bulunduğundan dolayı kulun beyin melekesi ile daha kuvvetli bir biçimde tasarrufta bulunması, 5) kulun ferasetinin daha yetkin olabilmesidir.

Zikr-i cehride kâmil olanlarda cennet nimetleri kerametler olarak tecelli ettirilir; zikr-i hafide kâmil olanlarda ise Arş’ın nurlarının tecellisi veya zat-ı kibriya nurlarının tecellisinde Arş’ın melek minetleri keramet olarak tecelli eder.

Aslında her iki zikir pir terbiyesinde yaptırılmalıdır. Gündüzleri hafî, geceleri ise cehrî zikir yapılması uygundur çünkü gündüzleri zikr-i hafide kul, gündüz melekelerini sükuna getirmiş olarak huzura varır. Geceleri ise gecenin insan ve cinlerin fesadçılarına gündüz olması sebebi ile onların imandan yoksun negatif enerjilerinden ve musallat olacak cinlerin musallat olmalarından kurtulmak için zikrin cehri yapılması uygundur. Çünkü hafî zikirde kâmil olmamış bir insan için cehri zikir, kulun koruyucu pozitif enerji oluşturmasına yardım eder.

Cehri zikir kulu imanda motive etmesi sebebiyle hem rahatlatır hem de korkularından yana cesaret bulmasına sebep olur. Yalnız kalan korkak insanlara rahatlıkla tavsiye edilebilinir. Hafi zikir ise rahat uyuyamayanlara rahmetin bereketinden dolayı tevsiye edilebilinir.

Lakin zikirden amaç Hakk’ın nuru ile tecellisine varmaktır. Kendi menfaatlerimiz için zikir edilmemesi uygundur.

Melekler ki karşılık beklemeden Hakk’ı zikirdeler; biz insanlar olarak niyetimizde Hakk’ın rızasını gözeterek melekler kadar olamayacakmıyız.

Hafî Zikir ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sünnetullah nedir?
Sözlük

Vahdet

Vahdet birlik anlamına gelir. Ehl-i mutasavvuf için vahdet, Hakk’ın âlemlerdeki varlık seyrinde mahlukat ile bir olduğuna yorumlanır. Lakin Hakk’ın, şahsında ah...

Vahdet nedir?
Sözlük

Sükut Üzeri Murakabe

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar: 1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, m...

Sükut Üzeri Murakabe nedir?
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Sübhan

Sübhan, sübuhdan kinaye noksansız sıfatları ile tesbih edilen demektir. Erenler bu kavramı Hakk’ın varlığının kudsiyeti ile tenzihte bulunarak, O’nu noksansızl...

Sübhan nedir?
Sözlük

Bekâ Seyri

Bekâ seyrinde ise kul, kulluk perdesinin örtüsünden soyunmuş olarak marifetullah üzeri Hakk’ı hakkınca esma-i hassı üzeri yaşayandır. Ehlince bekâ seyri ilahi a...

Bekâ Seyri nedir?
Sözlük

Halkiyet

Halık, evveliyatında mevcudiyeti bulunmayan, varlığı yokluk (adem) hükmünde olan yani evveliyatı olmayan varları mevcuda mümkinler olarak getiren yaratıcı anlam...

Halkiyet nedir?
Sözlük

Hamd

Hamd övme anlamına gelir. Kulun Hakk’a imanı sonucu, Hakk’ı hakikatiyle bilişi ve hakikati ile bildiği Hakk’ı hakkıyla kadir kıymette yâd edişine hamd denir. ...

Hamd nedir?
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Korku (Havf, Haşiyet, Heybet)

İnsanın mevcudiyetine zarar geleceği çekincesine korku denir. Refleks olarak korku hariç, bu korku tanımına girecek olan her türlü korku durumu (ölüm, fakirlik,...

Korku (Havf, Haşiyet, Heybet) nedir?