Hafî Zikir nedir?

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir.

Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekesini kuvvetlendirmek, 2) düşünce melekesi kuvvetlenen kulun, zikir sonucu beyin enerji dalgalarında kuvvetli, imâna içkin pozitif enerji salınımında bulunması, 3) kuldun Hakk nurlarının tecelli etmesi ile düşüncede mâna bularak ilham, hâtır ve doğuşatlar ile irfan bulması, 4) beyinin, bedenin diğer uzuvlarından daha kuvvetli ve latif enerji salınımında bulunduğundan dolayı kulun beyin melekesi ile daha kuvvetli bir biçimde tasarrufta bulunması, 5) kulun ferasetinin daha yetkin olabilmesidir.

Zikr-i cehride kâmil olanlarda cennet nimetleri kerametler olarak tecelli ettirilir; zikr-i hafide kâmil olanlarda ise Arş’ın nurlarının tecellisi veya zat-ı kibriya nurlarının tecellisinde Arş’ın melek minetleri keramet olarak tecelli eder.

Aslında her iki zikir pir terbiyesinde yaptırılmalıdır. Gündüzleri hafî, geceleri ise cehrî zikir yapılması uygundur çünkü gündüzleri zikr-i hafide kul, gündüz melekelerini sükuna getirmiş olarak huzura varır. Geceleri ise gecenin insan ve cinlerin fesadçılarına gündüz olması sebebi ile onların imandan yoksun negatif enerjilerinden ve musallat olacak cinlerin musallat olmalarından kurtulmak için zikrin cehri yapılması uygundur. Çünkü hafî zikirde kâmil olmamış bir insan için cehri zikir, kulun koruyucu pozitif enerji oluşturmasına yardım eder.

Cehri zikir kulu imanda motive etmesi sebebiyle hem rahatlatır hem de korkularından yana cesaret bulmasına sebep olur. Yalnız kalan korkak insanlara rahatlıkla tavsiye edilebilinir. Hafi zikir ise rahat uyuyamayanlara rahmetin bereketinden dolayı tevsiye edilebilinir.

Lakin zikirden amaç Hakk’ın nuru ile tecellisine varmaktır. Kendi menfaatlerimiz için zikir edilmemesi uygundur.

Melekler ki karşılık beklemeden Hakk’ı zikirdeler; biz insanlar olarak niyetimizde Hakk’ın rızasını gözeterek melekler kadar olamayacakmıyız.

Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?
Sözlük

Havas

Tecelliye eren zevk ehline havas denir. Bunlar ariflerdir. Havas ehli Hakk’ın seçkin olan, irşad ve ahlak ehlidir....

Havas nedir?
Sözlük

Haddini bilmek

Had hudud, sınır, çizgi, cürmün sınırı anlamlarında kullanılır. Erenler tarafından haddini bilmek ise, kulun ademiyeti gereği acziyetini bilip mevcudiyetinin ha...

Haddini bilmek nedir?
Sözlük

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım

Şiir, duygularımız üzerinden hâllerimizi muhatab alan hoş, vezin ve kafiye tertipli manzumelere (ölçülü, mizanlı olan söz) denir. Şiir söyleyene ise şair denir....

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım nedir?
Sözlük

Havass İlmi

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir. Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet v...

Havass İlmi nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?
Sözlük

Kırklar

Kırklar, zamanının insanlık içindeki ahlak direkleridirler. Rivayetlere göre on sekiz veya yirmi tanesi kadın erenlerdendir....

Kırklar nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Halîl nedir?