Hür nedir, Hür ne demek?

Varoluş hakları doğrultusunda özgürce yaşayan kişiye hür denir.

Lakin hür, sufiler için nefsinin keyfi irade hâllerinin esaretinden, sebep ve vesile dairesindeki hadiselerin kuvvet bağlarından kurtulmuş, velayetin sonucu olarak Hakk’ın nurani varlığı ile varlık bulmuş, “ol dediğinde olur” (En’am, 73) ayetinin tevil mânasını bekâ seyrinde “ol” dediği olan fakrın kendisine denir.

“Dünya müminin zindanıdır” demekte Hz. Resul. Bu bağlamda küre-i arzda, küre-i arzın bizde beden ve bedenin ihtiyaçlılıkları üzerinden dünya oluşundan sebebiyet, küre-i arza tutsağızdır. Dünyada kurtuluş bedenin terki ile mümkündür ki bu da ölümdür. Ölüm ise tasavvufta “ölmeden önce ölünüz” hadis-i şerifi gereği kendi dünyamızda nefsimizin boyunduruğundan kurtularak gerçekleşir. Öyle ise bizi Hakk’a örten ve uzak kılan her türlü hâlden öleceğiz ki Hakk’ın nur nefesi ile varlık bulalım. Ve mevcudiyetimizde varoluşumuzun mutlak hakkı olan Hakk ile O’nun nuru ile yaşayalım.

İşte bu kurtuluş yolu, cennete Hakk’ın nuru ile mevcudiyet bulanların, Hakk nefesi ile yaşarken “ol dediklerinin olduğu”, cennetin dünyada gönül bahçesi olarak tecelli ettiği sîrat-ı müstakîm yoludur.

Sîrat-ı müstakîmde yol tutmak kulun imanı doğrultusunda gayreti, içtihatı, mücadele ve mücahede ile çalışmasıyladır (sa’y).

Bunun dışında Hakk’ın kulundan değil, kulun Hakk’tan günah ve masiva ile uzaklaşması yoldan çıktığına işarettir. Bu da kulun nefsinin heva boyunduruğuna girişidir.

Hür ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Şehidlik nedir?
Sözlük

Gönül

İnsan, kalb oluşu mertebesinde şekilsiz olan melâike hâli ile bağlı olduğu meşreb tecellisinde vechelendiği hâl üzeri gönüldür. İnsan kalb mertebesi üzeri gönü...

Gönül nedir?
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Hayâ’

Hayâ’ utanma ile çekinme anlamına gelir. Sufilerin dilinde ise hayâ’, imanın bir cüzü olarak iman eden mümin dervişin, Hakkın her yerde olduğunun anlayışı üzeri...

Hayâ’ nedir?
Sözlük

Düşünce

Akletmek mânası ile düşünce, olay ve olguları ve ilişkilerini, irade ve mânaya iye ve içkin olarak ilişkilendirerek farklılıkları üzerinden kavradığımız melekem...

Düşünce nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Teşbih

Teşbih, Hakk’ın şahsını değil, Hakk’ı sıfat, esma ve ayet tecellilerindeki fiillerinde tavırda bulunan şahıs varlık olarak müşahede etme seyrine denir. Teşbih e...

Teşbih nedir?