İstidad nedir, İstidad ne demek?

İstidad bir şeyin kabulune ve kazanılmasına olan fıtri meyil, kabiliyet, akıllılık, anlayışlılık ölçüsüdür.

Bu bağlamda istidad bir şeyi alabilmeden, edinebilmeden, anlayabilmeden kinaye kulun Hakk’ı fıtratı gereği takdir hususiyetince kendinde bulduğu sıfatları itibarıyla anlayabilmesi, ahlakı üzeri yaşayabilmesi, O’nun nurani ve sıfat tecellilerini kaldırabilme yeterliliği için kullanılır. Bu sebepten dolayı yol ehli istidadı kadar Hakk’tan nasiplenir. Lakin bu söylevden gına, kabz vb tecelliler sırasında zora düşen salikin “istidadım bu kadarmış” diye düşünerek sıkıntıları sebebi ile Hakk yolunda Hakk’ın takdirine sınır vurmaması gerekir. Hüsn-ü zann üzeri hizmette çalışarak gayretli oluşu ile reca ile Hakk’tan şevk ile himmet ve ihsan talep etmelidir. Böylece sireten özünde Hakk’a sınır vurmamalıdır.

“De ki Ya Rabbim ilmimi arttır” (Taha, 114) ayeti, “Ya Rabbi bana eşyanın sırrını öğret” ve “Ya Rabb hayret ve hayranlığımı arttır” hadisleri istidadımızda gayretkar olmamız gerektiğinin işaretçisi olan dualardır. Bu sebepten dolayı kader-i mutlakımız olan esma-i hassımız ve mevcudiyetimiz doğrultusunda Hakk’tan razı olarak yılmadan reca ile kader-i muğlakımızda istidadımızın artması talebinde bulunmalıyız. Böylece Hakk’tan nasibimizin melekelerimizde kuvvetlenişimiz ile artırılmasını istemiş oluruz.

İstidad ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Şirb

İçmek anlamına gelen şirb, salikin her an Hakk’ın muhabbetinde, ilahi aşk ile bulunmasının göz yaşı döküşü hâlinde aşk ile serhoş oluşuna denir. İrfan zevkinde ...

Şirb nedir?
Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

İmanda Tazelenme

İmanda tazelenmei kulun kabz hâli sırasında gınâ’da iken Cenab’ı Hakk’ın kuluna himmet vermesi iledir. ...

İmanda Tazelenme nedir?
Sözlük

Hafî Zikir

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir. Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekes...

Hafî Zikir nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Gönül

İnsan, kalb oluşu mertebesinde şekilsiz olan melâike hâli ile bağlı olduğu meşreb tecellisinde vechelendiği hâl üzeri gönüldür. İnsan kalb mertebesi üzeri gönü...

Gönül nedir?
Sözlük

Vuslat

Kavuşma da diyebileceğimiz vuslat, kulun her müşahede durumunda Hakk’a yakinlik bulması ve yakinliğin sonucunda O’na ermesidir. Vuslat edene vasil denir. Vuslat...

Vuslat nedir?
Sözlük

Sarktı

Bunlar dahilinde “sarktı” olarak geçen bir mertebe vardır ki o da kulluk perdesinde bulundurduğu kuluna Hakk’ın ahadiyetindeki hiçbir şeye benzemeyen sonsuzluk ...

Sarktı nedir?
Sözlük

Tevekkül

Tevekkül, her şeyi Hakk’tan bilen sufinin Hakk iradesine, ilahi emir ve yasaklar doğrultusunda salih ameller üzeri yaşamına yön vererek, teslim oluşu ile Hakk’a...

Tevekkül nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?