İstidad nedir, İstidad ne demek?

İstidad bir şeyin kabulune ve kazanılmasına olan fıtri meyil, kabiliyet, akıllılık, anlayışlılık ölçüsüdür.

Bu bağlamda istidad bir şeyi alabilmeden, edinebilmeden, anlayabilmeden kinaye kulun Hakk’ı fıtratı gereği takdir hususiyetince kendinde bulduğu sıfatları itibarıyla anlayabilmesi, ahlakı üzeri yaşayabilmesi, O’nun nurani ve sıfat tecellilerini kaldırabilme yeterliliği için kullanılır. Bu sebepten dolayı yol ehli istidadı kadar Hakk’tan nasiplenir. Lakin bu söylevden gına, kabz vb tecelliler sırasında zora düşen salikin “istidadım bu kadarmış” diye düşünerek sıkıntıları sebebi ile Hakk yolunda Hakk’ın takdirine sınır vurmaması gerekir. Hüsn-ü zann üzeri hizmette çalışarak gayretli oluşu ile reca ile Hakk’tan şevk ile himmet ve ihsan talep etmelidir. Böylece sireten özünde Hakk’a sınır vurmamalıdır.

“De ki Ya Rabbim ilmimi arttır” (Taha, 114) ayeti, “Ya Rabbi bana eşyanın sırrını öğret” ve “Ya Rabb hayret ve hayranlığımı arttır” hadisleri istidadımızda gayretkar olmamız gerektiğinin işaretçisi olan dualardır. Bu sebepten dolayı kader-i mutlakımız olan esma-i hassımız ve mevcudiyetimiz doğrultusunda Hakk’tan razı olarak yılmadan reca ile kader-i muğlakımızda istidadımızın artması talebinde bulunmalıyız. Böylece Hakk’tan nasibimizin melekelerimizde kuvvetlenişimiz ile artırılmasını istemiş oluruz.

İstidad ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kutb-ül Aktab

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir...

Kutb-ül Aktab nedir?
Sözlük

Mürşid-i Kâmil

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasar...

Mürşid-i Kâmil nedir?
Sözlük

Zuhur

Zuhur kavramı genel anlamda görünürler (olay ve olgular) için kullanılır. İman verilmiş kalbin sahibi olan Hakk, iman verdiği kuluna tecelli-i zati ile tecelli...

Zuhur nedir?
Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Emir Âlemi nedir?
Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Menkıbe (Mit) nedir?
Sözlük

Vakf

Karşılığını beklemeden yalnızca Hakk’a hizmet için servetini hayır yolunda bağış edilmesine denir....

Vakf nedir?
Sözlük

Rücu

Geri dönme mânasına gelen rücu, sufilerin günah ve masivadan tövbe ederek Hakk’a yönelişleri için kullandıkları bir kavramdır. Rücu tövbenin niyet hâlidir....

Rücu nedir?
Sözlük

Kürsi-i Âlâ

Algı düzeyinde yerleri, kuantum düzeyinde gökleri kucaklayan insanın Hakk’ın varlık mekânı olmasına sebep veren en temel Hakk kapısı olan beynimize kürsi-i âlâ ...

Kürsi-i Âlâ nedir?
Sözlük

Duygu

Olgular ve olaylardaki ilişkilerimiz sonucunda sezgilenimlerimiz ve akletmelerimizle etkilenişlerimizde oluşan, tepkisel olarak bize sezgi ve akletmelerimize yö...

Duygu nedir?
Sözlük

Feda-i Can

Kulun Hakk için, O’nun dini ve sevdikleri için kendi canından muhabbetle feragat edişine feda-i can denir. Feda-i nefs ve feda-i candaki temel durum feragat etm...

Feda-i Can nedir?