Kader - Kaza nedir, Kader - Kaza ne demek?

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre bulunduğu kategorideki varoluş durumunda değişmez, niceliğine göre ise değişen ölçülerde bulunmasına kader denir. Örneğin, insanın kaderi insan olmaktır, insan olduğu kadar değişebilmektedir. Dağ, dağ kaderinde, dağlığını diğer kaderlerle ilişkisi kadar değişen kaderinde bulur.

Kaza, kaderi doğrultusunda mevcudatın bir birleri ile olan ilişkilerinin neticesinde devindikleri akıbetlerini yaşamalarıdır.

Sufiler kader ve kazayı iki temel durumda görürler. Bunlar 1) kader-i mutlak, 2) kader-i muğlak.

Kader-i mutlak, kaderin kendisidir. Kader-i muğlak ise kazanın mevcudat tarafından bilinmemesi sebebiyle, kazanın da Hakk’ın hikmeti üzeri bir ölçüde var edilmesi sebebiyle kazaya verdikleri kavramsal sıfat durumudur.

Kader-i mutlak ve kader-i muğlaka tam anlamı ile anlaşılması için şöyle bir örnek verebiliriz. Halil olarak bu fakir mevcudiyetim ile kader-i mutlakımı yaşamaktayım. Halil olarak ise Hakk için belirli ama benim için belirsiz olan yaşayacaklarımın kazasında akıbetime doğru yaşıyorum. Bu da benim kader-i muğlakımdır.

Kader-i muğlak ve kader-i mutlak Hakk katında levh-i mahfuz denilen levhalarda kayıtlı kılınmşıtır. Ve herkes geleceğine çekilen olarak kaderinin kazasını yaşar.

Kimilerine göre kader, yaşanıyorken kaza edilmesi ile kurgulanıyordur; kimine göre kader Hakk’tandır, kaza ise kuldandır. Kimilerine göre ise olan herşey tesadüfidir; kimilerine göre hiçbir şekilde ilahi bir irade olmaksızın sınırsız ihtimaller üzeri yasalarda, yasaların mekaniğinde herşey olup bitmektedir. Kimilerinin bir fikir beyan etmesi, biz müminlerin müşahede zevki ile keşfte bildiklerini etkilemez.

Kader ve kaza Hakk’tandır. Ve Hakk’tan oluşu ile belirlenmiştir. Bunu kabul edip etmemek, buna fikren muhalif olmak olsa da bu durumu değiştirmez.

Kader - Kaza ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Mesih

Mesih, bir şey üzerinden el yürüterek mesh eden, bir şeyden bulunduğu durumu gideren anlamına gelir. Hz. İsa’nın mesih oluşu ise: 1) Eşyanın tabiatına Allah’ın...

Mesih nedir?
Sözlük

Fütûhat

Fütûhat fetihler anlamına gelir. Ehlince ise fütûhat, Hakk’ın mertebe ve makamlarında, Hakk’ın yardımıyla mana deryasında fetihlerde bulunmak, muhabbette Hakk ...

Fütûhat nedir?
Sözlük

Üç Yüz Altmış Altılar

İnsan bedenindeki nurani kapıların temsilcileri olarak, her kapıyı ayrı ayrı temsil eden erenlerdir....

Üç Yüz Altmış Altılar nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Keramet nedir?
Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri nedir?
Sözlük

Meleke

Tecrübe sonucu edindiğimiz kabiliyet olarak kullanabildiğimiz bilgi ve bunun haricinde bizde oluşan veya önceden varolan yetilerimize ve bizi yönlendirici hâlle...

Meleke nedir?
Sözlük

Tenasuh

Tenasuh, ruhun başka bir bedene girmesi anlamında kullanılır. Ulema, “dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşs...

Tenasuh nedir?
Sözlük

Tevhid

Vahidten kinaye ile birleme mânasına gelen tevhid, bir olan Hakk’ı bütünde, bütûnda olan varlık olarak mevcudiyetindeki seyri üzeri fiilde müşahede etmektir. T...

Tevhid nedir?
Sözlük

Tekâmül

Tekamül, kemâl bulmak yani olgunlaşmak anlamına gelir. Tasavvufta tekamül mertebe, hâl ve makam seyrinde şuurlanma ve şuurlanmanın sonucu edinilen hakikat veya...

Tekâmül nedir?