Abduhu ve Resulu nedir, Abduhu ve Resulu ne demek?

Cenab’ı Hakk, Hz. Muhammed Mustafa efendimize miraçta “Malikliği ve nebiliği mi istersin, resullüğü ve kulluğu mu istersin?” teklifinde bulunur. Bu teklif sonucu Hz. Muhammed efendimiz Hz. Cebrail’in manevi yardımı ile beraber resullüğü ve kulluğu istemiştir. “Abduhu ve resulu” anlayışını anlamlandırmak adına “malikliği ve nebiliği” de bilmek gerekir. İnsanın yer yüzündeki malikliği, Cenab’ı Hakk’ın mülkü üzeri mülkün saltanatta sahiplenişi ile olunur. Nebilik ise bu saltanatta Hakk’ın habercisi olmakla alakadardır. “Abduhu ve resulu” de ise abdiyette hizmet buyurulan olarak kulun Hakk’ın ilahi sıfatları ve iradesi üzeri Hakk’a ve halka hizmet ile alakadardır. Zaten böylesi abdiyetin üzerinden kul, resullüğü bulur. Bu bağlamda resullük Hakk’a ilahi sıfatları ve iradesi üzeri hizmet eder iken kulun, kulluğu üzerinde Cenab’ı Hakk’ı ilahi sıfatları ile yakinlikte bulmasına sebeptir. Anlatılan doğrultuda resullük, kulun yaşamında ilahi sıfatlar üzeri ahlak edinişinin sonucunda Hakk’ı yaşamında nebilik düzeyinde haber vermesidir.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek adına peygamberlerden ve peygamber ümmetlerinden örnek verir isek: yer yüzünde maliklik ve nebilikte bulunan peygamberlere ve onların yaşamlarının örneklenişinin uzantısı olan ümmetlerine bakıldığında, Hakk’ın seçkinleri olarak dünyada maliklik yaşam ahlaklarıdır. Abdiyet ve resul ahlakı üzeri peygamber olan ve onların yaşamlarının uzantısı olan ümmetlerine bakıldığında sadece Hakk’a gayretkar olarak, Hakk’ın iradesi ve ilahi sıfatları üzeri yaşam ahlakı edindikleri görülür.

Anlatmak istediğimiz noktada maliklik ile resullük arasındaki farkın referansı dünyanın mülkiyeti üzerinden maliklik ve dünyaya rağbet etmeden Hakk’a hizmete rağbet ederek, Hakk’a hizmet üzerinden de Hakk’a hizmet için dünyaya rağbet etmek söz konusudur. Bu bağlamda Hz. Muhammed efendimizin nebiliğindeki resullüğü diğer resullere kıyasen önem arzeder. Çünkü Hz. Resul, dünyalığı Hakk’a varmanın bir aracı olarak yaşamında göstermiş ve kulluğundaki hizmet üzerinden abdiyet bularak, abdiyeti ve adbiyetinin resullük ahlakı üzerinden ilahi sıfatların tecelli mahalli olan yaşantısında resuldür. Bu bağlamda Hz. Resul kulluğu üzerinden Hakk’ı yaşamasıyla resuldür. Ve O’nun kulluk ahlakı sureten sünneti ve sireten sünneti olmak üzere ikiye ayrılır. Sireten sünneti onun resullük mertebesinin kulluk ahlakını belirler.

Abduhu ve Resulu ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Kutb-ül İrşad

Kutb-ül İrşad, irşad ile vazifeli, zamanının mürşid-i kâmilidir. Peygamberin nübüvvet varisidir. Yüz sene, dörtyüz sene ve bin sene mücedditleri bu makamda kara...

Kutb-ül İrşad nedir?
Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

Halvet - Celvet

Salikin halktan uzaklaşarak tek başına yalnızlıkta Hakk ile olması doğrultusunda riyazat ve i’tikâfta ihlas ile mücahede etmesi sonucunda Hakk nurunun tecellisi...

Halvet - Celvet nedir?
Sözlük

Halifetullah

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri ya...

Halifetullah nedir?
Sözlük

Ahh

Kulun pişmanlığındaki tövbe edişinin dile gelişine sufiler “ahh” demişleridr. Ahh etmek sufinin hatasına dikkat ettiği anlamına da gelir. Sufi ahhında hem pişma...

Ahh nedir?
Sözlük

Fahr-u Fakr

Fahr-u Fakr, genelde “fakrı övüncü olan” veya “fakrların övüncü olan” anlamlarında kullanılır. Fakr olmanın bir özelliği de Allah için yaptıkları her türlü iba...

Fahr-u Fakr nedir?
Sözlük

İmtihan

İmtihan denemek ve tecrübe etmek anlamındadır. Sufi dilinde imtihan Hakk’a iman eden kulun, iman etmesi sebebiyle imanındaki kararlılığın dertler ve hile-i rab...

İmtihan nedir?
Sözlük

Vech

Salikin, Hakk’ı sıfat, esma ve ayette biçimlendiği tavırlarında ferasetinin yetkinliği ile müşahede edişinde beliren ilahi tavırlarının zuhur hâline vech denir....

Vech nedir?
Sözlük

Nefs Mertebeleri

Kulun tarike girmeden önceki nefs durumu ile girdikten sonraki nefs durumlarını erenler meretebe olarak sınıflandırırlar. 1) Nefs-i emmare: emmare emreden, zor...

Nefs Mertebeleri nedir?
Sözlük

Mizan

Mizan terazi, ölçü anlamına gelir. Ehli tarafından mizan, Hakk’ın kâinatı belli bir ölçü üzeri kader ve kazada ikame, idare ve idame etmesi sıfatına işareten k...

Mizan nedir?