Cûd (Cömertlik) nedir, Cûd (Cömertlik) ne demek?

Cûd eli açık, ihtiyaçlı olanlara yardım etme anlamını taşır.

Cûd, açlık, yoksulluk ve her türlü yoksunluk gibi durumlarda olana, ihtiyaçlı olanın ihtiyacını ondan saklamadan yapılan yardımla gerçekleşir.

Cömertlik ise cûd olan müminin kendisi ihtiyaçlı iken nefsine muhalefet ile kendisinden daha ihtiyaçlı olanlara yardım etmenin doğruluğunda açlık ve fakirlikten korkmadan, mert olduğu fetalığın hâllerindendir. Cûd ve cömertlik fütüvvetin ahlakındandır.

Cûd servet ve ilimle kendine varlık vermemekle fakrın oluşumuna sebeptir. Cömertlik ise kulun fakrındandır. Servet ve ilimle kendine varlık vermeyişin fetalığında bulunuşudur.

Cömert olan kerem sahibidir. İhtiyaçlı birinin Hz. Ali’den (kav) istekte bulunması üzerine, yanında bulunan devesini ve devenin yükü olan malları bağışlamasını buna örnek gösterebiliriz. Kölesi Kanber’in “beni de vermenizden korktum” sözü onun cömertliğine ve bize misal olması noktasında güzel bir örnektir.

Cömertliği anlatacak en güzel ayet ise “O müminlerdir ki mümin kardeşlerinin nefsini kendi nefislerine tercih ederler” (Haşr, 9) ayetidir. Bu ayetin tenziline sebep ise Eba Hureye’nin (rd) açlığı sebebi ile ensardan bir güzelin, evinde eşi ile Hz. Hureye’yi (rd) misafir edişleri; kendileri ihtiyaçlı oldukları hâlde yemeklerinin hepsini Hz. Hureye’ye (rd) yedirmeleridir. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun.

Cömertliği cûddan ayıran en büyük özellik sakınma hâlidir. Cûd ehli sakınarak malından veya ilminden paylaşır; cömert olan ise ihtiyaçlı olduğu hâlde yardımını sakınmayandır. Genel anlamda cûd, bu ümmetin zenginlerinin; cömertlik ise fakirlerinin hâlidir.

Cûd cennete götürür, cömertlik ise cennetin kuldan tecellisine sebeptir. Cömert olan kalbinde cennet kapıları açılandır. Yaptıkları cömertliğin sevinci ise buna işarettir.

Cûd ve cömertlik ehline sahî denir. Sahî, yaptığı hayrı ihlas ile başa kakmadan yapıyorsa eğer cûd veya cömerttir. Ayrıca servetine kıyabilme cesaretinden dolayı her türlü cûd da cömertliktendir demek de gerekir.

Riya yada başa kakarak yapılan yardım, yardım değil kişinin kendi nefsine zulümdür.

Fakr ehli sahî olmalarının yanında kanaatkardırlar da.

Cûd (Cömertlik) ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İ’tikâf

İ’tikâf, sufilerin yalnız kalacakları her hangi bir yerde riyazat ile Kur’an okumasına, zikir etmesine ve farzları dahilinde diğer nafile ibadetlerde bulunmasın...

İ’tikâf nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Ruh

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir. Bilinmed...

Ruh nedir?
Sözlük

Gözcü ve Gezginci

Feraseti ile mümin kul, Hakk ile âlemleri murakabe ediyorsa gözcüdür. Murakabe ettiği âlemleri gözleyişinde, kavrayarak manevi hâller ile hâlleniyorsa eğer gezg...

Gözcü ve Gezginci nedir?
Sözlük

İrade

İrade istek ve istenç anlamına gelir. Hakk’ta irade, Hakk’ın zatını işareten istenç temelli nefs hâline bürünüşünün (vechelenişinin) melâike tavrıdır. Kulda is...

İrade nedir?
Sözlük

Takdir

Kıymet vermek anlamına gelen takdir, kulun kaderi, yaşayacağı veya yaşadığı kazasını Hakk’tan bilerek, “Hakkın lütfudur” hâli üzeri görmesidir. Her şeyin takdi...

Takdir nedir?
Sözlük

Tasarruf

Tasarruf irade kullanmak, idareli sarf etmek, tutum, sahip olmak, anlamlarına gelir. Erenler için tasarruf, ferasetli müminin imanı doğrultusunda, Hakk’ın, üze...

Tasarruf nedir?
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Müşrik

Hakk’a ve O’nun hakikatine muhalefeten O’na kendi nefsinin beceri ve fiilleri üzeri nefsini, her hangi bir kâinat olgusunu, meleği, cinleri veya kendi elleri il...

Müşrik nedir?
Sözlük

Hücûm

Salikin kalbini istila eden mânalar dışında kâinatta tasavvur eden hadiselerin sonucunda kalbte beliren mânadır. Hücûm, bevâhidi giderici kalıcı hâllerdendir. B...

Hücûm nedir?