Tarik-i Küfr nedir?

Küfür örtme mânasına gelir. Tarik-i küfr hakikate ait bazı bilgilerin, ehli olmayanların anlamaması, ehli olanların ise hem biatındaki imanlarının sınanması hem de anlatılmak istenenin keşf ile anlaşılması için melami ehli tarafından sohbetlerinde, sıkça kullandıkları hakikatleri küfürle örttükleri bir anlatım dilidir. Du dilde kullanılan bir çok küfür, rüya tabirlerinin içeriğine de işaret eder. Edeben örnekleme yapmayacağım bu dil kullanımı için ehline ayandır demek yeterlidir. Hususen de belirtmek gerekir ki bir hadiste “Allah kötü sözü ve kötü söz söylemeyi sevmez” buyurulmaktadır. Bunun içindir ki Hakk ve hakikat anlatımını tarik-i küfre baş vurmadan da anlatmak kavlin güzelliğindendir. Kavlin güzelliği ise peygamber ahlakındandır.

Melami olan belli bir görüşe sabitlenmişliğe ve tarikte yöntem şekilciliğine, fakr hâli sebebi ile sıcak bakmazlar.

Fakrı tefekkürde özgünleştirmiş melamilerin görüşlerine katılmamak islam olmanın özüne aykırıdır; çünkü islam insanın ırkı, cinsiyeti, serveti, ilmi, mevki veya makamı vb ile kendisine varlık vermesine ve böylece insanların bir birlerine üstünlük taslamaları ve sonuçta bozgunculuk etmelerine özü itibarıyla müsade etmez. İslam’da ırk, cinsiyet, servet, ilim, mevki üstünlüğü iş görmez. İslam’da, hakkıyla islam olan herkes bir birinin din kardeşi olarak ümmet olan millettirler.

Bu sebepten dolayı imanıyla islam olan herkes gönül genişliği ile kendine varlık vermemenin fakr hâlinde hiçbir meşreb gözetmeksizin Hakk ile müminleri kucaklayıcı olarak islamdır. İslamın özünde melamilerin düşüncede biçimlendirdikleri fakr anlayışı vardır. Lakin herkes İslam olduğu kadar fakrı yaşar veya yaşamaz. Bu da Hakk’ın takdiridir.

Melamiliğin fakr ile böyle kucaklayıcı anlayışına katılsam da İslam’ın şeriat tarafının ve tariklerdeki zevk hâllerinin Hakk’tan olduğu bilinci ile edebi ve erkanı bırakmamanın gerektiğini de vurgulamak gerekir.

Bu sözümüz yanlış anlaşılmasın. Son sözümüz ile melamilerin kendilerini levm ettirdikleri hâllerini kınamıyorum. Onlar Hakk’a olan imanları ile ile mümin velilerdir. Velilikleri ile yaşadıkları zevk, onlarla Hakk arasındadır. Bizim, onların şahsi hayatını çeliştirmemiz söz konusu olamaz. Biz de nasibimizce kendi zevkimize bakarız.

Zaten her hakikat ehli, marifet yaşantısında Hakk’ı ve hakikatini zevklerinde söyleyişleri ile, kendilerini anlamayanlar tarafından kınanmış olmanın melamiliğinde bulunmazlar mı?

Fakr ehli, Hz. Peygamberin fakriyetini örnek alır ve almalıdır çünkü o, peygamberliği, habibliği, Ebu Muttalibin yetim torunu olması ile, hiçbir zaman kendine bir şan atfederek varlık vermemiştir. Kendisine bu sebepten Fahr-u Fakr denmiştir.

Sözlük

Hayret

Hakk’ın tecelli seyrinde kulunun aklen hikmette O’nu ulûhiyeti ve rububiyeti seyirlerinin tavırlarında, şaşkınlık içinde muhabbetle müşahede edişine hayret deni...

Hayret nedir?
Sözlük

Ciraç

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ...

Ciraç nedir?
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

İllet

İllet esas sebep, vesile, hastalık, maraz anlamlarına gelir. Genelde mutasavvıflar illet kavramını, hikmetine bağlı olarak olay ve olguların sebep ve vesileler...

İllet nedir?
Sözlük

Mehdi

Mehdi hidayete eren veya hidayete vesile olan, kurtuluşa eren veya kurtarıcı olana denir. Hz. İsa yukarıda anlatılan mesih oluşunun hususiyeti üzeri zaten kurt...

Mehdi nedir?
Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Mücahid nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

İsbât

Mahv sonucunda salikin doğru yolda olduğunun isbatı olarak, kötü huylarının yerine güzel ahlak ve diğer ibadetler üzeri oluşuna denir. Kulun isbâtı, güzel ahlak...

İsbât nedir?
Sözlük

Duygu

Olgular ve olaylardaki ilişkilerimiz sonucunda sezgilenimlerimiz ve akletmelerimizle etkilenişlerimizde oluşan, tepkisel olarak bize sezgi ve akletmelerimize yö...

Duygu nedir?
Sözlük

Tasavvuf

İman dolu bir kalbe sahip kişinin ilahi aşk ve şevk ile arınma süreciyle beraber miraç ve ciraçta Hakk’a vuslat ettiği, bir ömür boyu seyr-ü seferde bulunarak s...

Tasavvuf nedir?