Feyz-i Akdes nedir, Feyz-i Akdes ne demek?

Akdes pak, arı, saf olarak kudsi olmaktır. Feyz-i akdes bu bağlamda sufiler tarafından, sufilerin arı olan nefsleriyle günahtan temiz olmaları sonucu noksandan münezzeh kuddüs olan Hakk’ın, kalblerinde nuru ile tecelli edişinin feyzinde bulunmalarına denir. Bu da “ona (kitaba) ancak temizler dokunur” (Vakıa, 79) ayetinin tecellisindendir. İlham, hâtır ve varidatlar (doğuşatlar) feyz-i akdestendir. Bu da enfüsten gelen feyzden doğruluğu yönünde emin olarak imande bilgileniş seyridir. Feyz-i mukaddes ve feyz-i akdes seyirleri “ayetlerimizi afakta ve enfüste göstereceğiz” (Fussilet, 52) ayeti tecellisinde seyretmektir. Kul imanı doğrultusunda afakta âlemler ve piri üzeri feyizlenişinde ayrıca nefsi üzerinde enfüsten gelen feyizler ile imanı doğrultusunda füyuzat seyrinde bulunur.

Feyz-i akdeste varidatlar (doğuşatlar) ya kulda kâlde tecelli eder ya da kalemde yazımda zuhur eder. Varidatların dilde zahir olmaması durumu ise sufinin sakinede karar kılmasındandır.

Varidatlar, üslup olarak dildeki zevk üzeri şiir, ilahi, türkü tarzında ya da sohbet ve beyan etme tarzında doğuşatlar olarak görünürler.

Feyz-i Akdes ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Fahr-u Fakr

Fahr-u Fakr, genelde “fakrı övüncü olan” veya “fakrların övüncü olan” anlamlarında kullanılır. Fakr olmanın bir özelliği de Allah için yaptıkları her türlü iba...

Fahr-u Fakr nedir?
Sözlük

Uluhiyet

Hakk Teâlâ’nın melâike tecellisi ile halk ettiklerine aşkın Azam, Azim, Kahhar, Kahir, Kebir Kadir vb sıfalarıyla kendinde varlık oluşunun tavır seyrine uluhiye...

Uluhiyet nedir?
Sözlük

Günah

Günah, başlangıcında ilahi emir ve yasaklara aykırı hareket etme fiilinde kişinin, kendine veya çevresine zarar verdiği sonuçta ise yaptığı kötü işin kefareti o...

Günah nedir?
Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Bid’at nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?
Sözlük

Nübüvvet

Nübüvvet, nebi olmak, nebilik anlamına gelir. Lakin aslen nübüvvet, Hakk’ın nebisi (haber getireni) olmakla alakadar, nebiliğe ait hususiyetler üzeri bulunmaya ...

Nübüvvet nedir?
Sözlük

Bürhan

Bürhan kanıt, hüccet, delil anlamlarına gelir. Hakk’ı batıldan, gerçek olanı gerçek olmayandan ayıran akli delile bürhan denir. Bürhan akli olarak kalbi mutmain...

Bürhan nedir?
Sözlük

Korku (Havf)

Korku tefekkürden daha çok tevekkül hâllerine sebeptir. Lakin salik bir müminin tevekkülü de aşk ile ekmelleşir. İlahi aşkı veya şevki olmayanın bu dünyada Hakk...

Korku (Havf) nedir?
Sözlük

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır)

Hz. Ali’ye (kvc) Hz. Peygamber hakkında “Nasıldı?” diye sorarlar. Hz. Ali “Şahsını şahsı tanır” diyerek cevap verir. Hz. Ali’nin bu mükemmel sözü sufilerin dil ...

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır) nedir?
Sözlük

Arş-ı Alâ

Maddenin oluşumuna sebep ikame, idare ve idame edildiği İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail meleklerinin bulunduğu gök katı ve bu gök katına içkin, bize dışsal v...

Arş-ı Alâ nedir?