İlm-i Ledûn nedir, İlm-i Ledûn ne demek?

Allah’ın esrar-ı gaybisinde her şeyin ilmini bilen alim olarak, bilgisini istediği kadar ve istediği biçimde nurani tecelli ile kulunun kalbinde vuku ettirmesi sonucunda, kulun edindiği hikmet bilgisine ilm-i ledûn denir. İnsan mevcudiyeti ile “kaniatı yarattım sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım” kelamında bulunan Hakk’ın küre-i arzda tecelli ettiği varlık katıdır.

Hakk katı olan insan, Hakk’ın kendisinde nurani tecellisi sonucu hikmete ulaşır. Hikmet sahibi mümin, hikmette feraset sahibi olan irfan ehlidir.

İnsan, Allah katı olması ile fıtratı gereği islam oluşunun hayır, niyet ve amelleri doğrultusunda Hakk’a kendi mevcudiyetinde ulaşır. Hakk’ı âlemler üzeri bilebilir veya müşahede edebiliriz. Lakin Hakk’ı âlemler üzerinden bilmemiz ve müşahede edişimiz, bizde bize nuru ile tecelli eden Hakk iledir. Madden ve manen varoluşumuzun kaynağı olan Hakk’ı mümin olarak kendimizde bulmamız ve O’na vuslatımız bizde cereyan eden vakitte O’nunla kıyam edişimizdir.

İlm-i Ledûn ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Gaybet

Sekrin fazlalığı, muhabbetin fazlalığındandır. Sekr hâlinde bulunan salikin ya sekrin cûşlarında ya da müşahede cezbesinde iken eşyanın kendisinden gayb oluşu, ...

Gaybet nedir?
Sözlük

Kutb-ül Ferasi

Ferasetten kinaye olarak kutb-ül ferasi, feraseti ile mâna zevkinin doruğunda seyr eden eden, her an ilhamatlar, doğuşatlar ile varidat seyrinde olan yakin mert...

Kutb-ül Ferasi nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Efrad

Efrat, ferdler, askerler anlamında kullanılır. Sıddik olan, kendini Hakk’a vakfetmiş, ferdiyette Hakk’ı bulan velilere efrad denir. Evliyanın büyüklerindendirl...

Efrad nedir?
Sözlük

Sireten Sünnet

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı...

Sireten Sünnet nedir?
Sözlük

Arif-i Billâh

Marifetullah bilgisine eren bir arifin, Hakk’ın şahsı ile ahadiyet seyrinde bulunuşunun neticesi olarak kulluk perdesinden soyunarak şahsında, Hakk’ın şahsını b...

Arif-i Billâh nedir?
Sözlük

Hâtır

Kulun kalbinde veya rûyetinde Cebnab-ı Hakk’ın nuruyla, melâike tecellisi ile kelam edişi ve bu kelam edişinde kulunu bilgilendirişidir....

Hâtır nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Ev Edna

Ev edna aşağı ev anlamına gelir. Hakk’ın ahad olarak şahsının diriliği ile melâike tavrı olarak suretten kuldan ahlak tavırlarında bulunmasıdır. “Atarken sen a...

Ev Edna nedir?