Dert nedir, Dert ne demek?

Musibetlerin saliğin kalbinde oluşturduğu keder, kaygı ve tasa hâllerinin sıkıntıda kabz olmuşluğunun hâli üzeri acı, çaresizlik ve acziyet hâllerine sebep olan musibetleri dert kılar.

Sireten yaşam koşulları ve musibetler karşısında dertli oluşu sufiyi tarikten alıkoyar. Çünkü kaygı ve tasa, recâ hâlinin zıdları olarak recâ hâlini kırarlar. Recâsız kişinin kaygı, tasa üzeri Hakk’tan razı olması beklenemez. Tarikte bir amaç ise Hakk’ın rızasını kazanmaktır.

Bu anlatım üzeri dertler için belirtiriz ki sufinin imtahanı dertleridir. Geçmişin salihleri gibi dertlerde denenen ve cennet karşılığında dert ateşlerine atılan sufi pek de kolay gidilecek bir yolda değildir.

Lakin sufinin, yolu kolaylaştıran feraset bakışı ile Hakk’ın, dertleri kendisine lütuf mahiyetinde, hikmet üzeri takdir etmesi anlayışına varışıyla dertler dert olmaktan çıkarlar.

Bir salik dertleri sebebi ile kederlenme hakkına sahiptir, lakin dertleri sebebi ile tasalanma ve kaygılanma hakkı yoktur.

Dertlerin salike veriliş nedeni şunlardır:

1) İmtahan edilmesi,

2) Günahlarının kefareti olması,

3) Masivadan kurtuluş,

4) Cennet denilen ilahi lütuf ve nimet seyrine erilmesi,

5) Hakk’a uruç edilmesi,

6) Hakkın rızasının kazanılması

7) Bedende Hakk’ın tecelli ettiği nur kapılarının açılması

8) Dua edilmesi,

9) Verilen nimetlere şükür edilmesi,

10) Hakk’tan başka dost olmadığının farkına varılması,

11) Dost olan Hakk’a yönelinmesi ve O’na rağbet edilmesi,

12) Hakk’a vuslatın sağlanılması,

13) Kulun acziyetini kavrayarak edebi gözetmesi,

14) Nefsin kulluğunun ikrarında bulunması,

15) Anlatılan sebeplerle beraber derdin dert değil, Hakk’ın muhabbetinin şevki ile kulunu zulmetten kurtarma merhameti ile tecellisi olduğunun öğrenilmesi,

16) Kendisi için seçtiği kulunu Hakk’ın kendi ile şehid kılması için rahmet olduğunun anlaşılması,

17) Kulun rahmet olan dertlerinde şükretmesi,

18) Kulun Hakk’a hüzün ve aşkta gözyaşları ile muhabbetinin artması,

19) Kulun dertler sebebi ile günah işlemeye fırsat bulamaması ile takvasına sebep olması,

Anlatılan sebeplerden dolayı sufi, derdi dert olarak görmez. Sufi için musibet ve musibet sonucu dert, günaların ve masivanın musibet oluşu, bu musibet sebebiyle Hakk’tan ayrı ve O’na yetişememesinden dolayı keder, tasa ve kaygılanmalarının acziyetinde bulunuşunun dert oluşudur. Bundan dolayı sufi, manevi dertlerine dünyevi dertlerini çare olarak görür.

“Kulum benden yana bir derde tutulursa bilsin ki Ben onun yanındayım.” Hadis-i kudsisinde belirtilen derdin manevi dert, kulun yanında Hakk’ın hazır bulunuşu ise dünyevi dert iledir.

Dünyevi dert tasalanma, kaygılanma, sitem ve küfre varmalara sebep olması ile kişiyi yoldan çıkarır. Kişinin manevi derdi sebebi ile dünyevi derdi, manevi derdinin dermanı olması mahiyetinde hidayetine sebeptir.

Zaten her şeyi Hakk’tan bildikten sonra Hakk’tan ikram edilen derdi iman ve edeple kabul etmemek edepsizliktendir.

Dünya derdi bulursa eğer bir kişiyi iman, edep ve hayır üzeri sabır ile gayret kişinin Hakk’a varımı olan kurtuluşuna sebeptir. Bu doğrultuda horlanmalar, hakir görülmeler gibi melamet hâlleri de derde sebep dünyevi dertlerdendir.

Dert yolu, tevekkül ve tevekkülün sonucunda kavuşulan himmet yoludur. Dertler ayrıca feyz-i mukaddesten bereketlenmemize sebeptir.

Yardım etme anlamını taşıyan himmet, Hakk’ın salike kendisine yönelme ve vuslat melekelerini vermesi, manevi dertlerinden dünyevi dertler ile kurtarması lütuflarında bulunarak huzuru ihsan edişidir de denilebilinir.

Dert ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Mücerredlik nedir?
Sözlük

Amel

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur. Dinimiz iman ve...

Amel nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Ferdi Hikmet nedir?
Sözlük

Fetâ

Genç ve delikanlı anlamlarında da kullanılan fetâ, tasavvufta mücadeleci ve mücahedeci olan, Hakk için yarışarak, Hakk için nefsinin heva, zan ve kötü huylarını...

Fetâ nedir?
Sözlük

Rabıta

Ribattan kinaye rabıta bağlılık ve yakinlikte bağ kurmak anlamını taşır. Sufi dilinde rabıta iman, Hakk’a tefekkür ve tevekkül etmek ve ilahi aşkta bulunmaktır...

Rabıta nedir?
Sözlük

Sultan

Sultan, güç ve hakimiyet sahibi imama denir. Tasarruf ve feraset kuvvetine sahip velilere sultan denir....

Sultan nedir?
Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Dergah

Pir tekkesine dergah denir. Pirin irfan ve tasarrufu altında muhabbete erilen, zikir ve ibadet edilen; çile çıkartılmaya müsait nafile ibadet (hizmet) mekanlara...

Dergah nedir?