İ’tikâf nedir, İ’tikâf ne demek?

İ’tikâf, sufilerin yalnız kalacakları her hangi bir yerde riyazat ile Kur’an okumasına, zikir etmesine ve farzları dahilinde diğer nafile ibadetlerde bulunmasına denir. İ’tikâfta devamlı ibadet üzeri olunur. Sufiler i’tikâfta tefekkürde de bulunurlar.

Riyazatın temeli açlık ve eğlenceden uzaklaşmak, i’tikâfın temeli yalnız ibadete çekilmektir.

Riyazat ve i’tikâfta ibadet ile gün geçiren salik, günahlarının kefaretini ödemekte bulunur. Riyazat ve i’tikâf ile salik, işlediği günah ve masiva hâllerinin bedeninde oluşturduğu, kendisini Hakk’a örtük kılan olumsuz enerji yoğunlaşmalarından arınır.

Bu arınışın sonucu da günahtan arı salik, yaptığı riyazat ve i’tikâf ile oluşan Hakk melâikelerinin meleke olması ile velayet seyrine başlar.

Bu da “Âdem’e ruhumdan üflediğimde” (Hiç, 29) ayetinin tevilen mânası itibarıyla tecellisidir. Bu ayetin tecellisine yöntemsel olarak riyazat ve i’tikâf ibadet biçimdelerinde ulaşılacağı gibi riyazat ile Hakk’ı her an tefekkür etmek ile de ulaşılır. Bu yöntem sıddiklerin nafile ibadet biçimidir. Lakin ilahi aşk olmaz ise eğer emellerimizin neticesine ulaşmak çok zordur.

Hakk’ın nurani tecellisi sonunda melâike temelli meleke edinilen bir aşk ve şevkle, melâikelere buyurulan “secde ediniz” (Bakara 34) ayetinin tecellisinde seyir etmiş olunur.

Riyazat, i’tikâf ve tefekkür sonucunda kulun Hakk ile nefeslenmesinin en büyük sebebi, kulun Hakk aşkı ile yanışı ile gözyaşı dökerek, kalben abdest alıp ihlasında arı ve duru oluşu sebebi iledir.

Kulun Allah’a şevki, Allah’ın kuluna şevkindendir.

Nafile ibadetten olan riyazat, i’tikâf necasetten (bedende) taharettir (tahirlenmek, temizlenmek). “Akletmezmisiniz” (Kassas, 60) ayetinin tefsiren aklediniz emrini içermesi sebebi ile farz ibadet olan tefekkür de hadesten (idrakte, fikretmede) taharettir. Bu da kevser suresinin tevil anlamı itibarıyla tecellisidir.

“Akletmezmisiniz” ayeti kerîmesi, “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim” hadis-i kudsisinin Kur’an ayeti olarak biçimlenmiş şeklidir. Zaten Kur’an bütünü ile Hakk’ın hakikatini tavırlarda anlattığı ilahi kitap olarak yukarıda zikredilen hadis-i kudsisinin tafsilatı değilmidir! Zaten tasavvufun anlayış ekolünü biçimlendiren ve saliklerin seyr-ü sefer etmelerine yön veren yukarıda belirtilen hadis-i kudsinin samimiyet üzeri aşk ve meraktan sebebiyet bilme ihtiyacı, vb tecellilerde biçimlenişi değilmidir!

“Âdem’e ruhumdan üflediğimde” ayeti ve melâikeye “Secde ediniz” emir ayeti de “Kulum nafile ibadetlerle Bana o kadar yakinleşir ki Ben onu severim; sevdiğim kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili, düşündüğünde ise mânasını veren Ben olurum” hadis-i kudsisinin biçimlendiği ayetlerdir. Bu hadis-i kudsi “Yakin gelene kadar Rabbine ibadet et” (Hicr, 99) ayetinde de ayet tecellisinde biçimlenmiştir.

İ’tikâf ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Şükür

Hakk’ın kuluna verdiği minetlere karşı kulun memnunluk hâli üzeri Hakk’a minnet hissiyatı ile şükranda bulunması şükürdür. Şükür, Hakk’ın verdiği maddi ve manev...

Şükür nedir?
Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Mücahid nedir?
Sözlük

Deccal

Kıyametin başlangıç alametlerinin en büyüğü deccalın çıkışıdır. Deccal, decl sıfat kavramının mubalagalı faili olarak dindeki kıyamet alametlerinden olarak işa...

Deccal nedir?
Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Ferdi Hikmet nedir?
Sözlük

Sırât-ı Müstakim

Pek doğru, temiz yol anlamına gelen sırât-ı müstakim, itâat, takva, tevazu, edep, rıza, ibadet ile Hakk’a hayır ameller üzeri gayrette olduğumuz yaşamı yol edin...

Sırât-ı Müstakim nedir?
Sözlük

Meşreb

Meşreb, yaratılıştan gelen ahlak ve huylara denir. Ehl-i tasavvuf için meşreb, insanın halk edilişinin unsurları ve ilkeleri üzeri tabiyatıyla bağlı olduğu uns...

Meşreb nedir?
Sözlük

Tasarruf

Tasarruf irade kullanmak, idareli sarf etmek, tutum, sahip olmak, anlamlarına gelir. Erenler için tasarruf, ferasetli müminin imanı doğrultusunda, Hakk’ın, üze...

Tasarruf nedir?
Sözlük

Vech

Salikin, Hakk’ı sıfat, esma ve ayette biçimlendiği tavırlarında ferasetinin yetkinliği ile müşahede edişinde beliren ilahi tavırlarının zuhur hâline vech denir....

Vech nedir?
Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri nedir?
Sözlük

Sa’y

Sa’y çalışma, çabalama, iş üzerinde bulunma anlamına gelir. Kişinin maksadı dahilinde, maksadına ermek için elinden geleni yapması sa’y yani çalışmak denilmesi...

Sa’y nedir?