Eşya nedir?

Hakk’ın kendi nuru ile tecellisi sonucu (sünnetullah üzeri) var ettiği mahlukatının bir birlerinin varoluşunun nesnesi olmaları ve Hakk ile var olan mahlukattan Hakk’ın varlık seyrinde (ahlakullah seyri) tecelli etmesinin nesnesi olmaları durumuna eşya denir.

Ayrıca kulun Hakk’ı iman doğrultusunda, mahlukatın mevcudiyeti üzerinden müşahede etmesi ve O’na ermesine araç, vesile edilmesi sebebi ile mahlukat eşya seyrindedir.

Bütün kâinat insana binek olmuşi yeter ki Hakk’a varsın diye. Bu babta “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” hadis-i kudsisini belirtmek gerekir.

***

Kapı mahiyetinde insan berzah-ı kebirdir. Eşya tabiatı ile insan, eşref-i mahlukattır. Hakk’ın bilinmeklik, halifelik, ibadet iradesinin ereğinde bulunan insan, Hakk’ı iradesi üzeri hizmette bulunarak O’nun tecellisi ve zuhûrunda müşahedesinin ve yaşanmasının kıvamında halk edilişinin fıtratı ile ahsen-i takvimdir.

Bütün kâinat insanın Hakk’a varmasına araç olduğu gibi, insan üzerinden, insanda Hakk’ın sıfat, esma ve ayetleriyle tafsilatı ile cem’de tecelli ederek küre-i arzda zuhûr etmekte olması sebebiyle Hakk’a rücu etmesi mahiyetinde aslı olan Hakk’a döner ve yükselir.

Bunun içindir ki kâinatın miracı insana, insanın miracı ise Hakk’adır. Her şey bu âlemde insan olabildiği kadarı ile Hakk olan aslına döner.

Kapı olan insanın azaları dahilinde üç yüz altmış altı adet nur tecellisi olan merkeze de kapı denlmiştir. Başka bir deyişle insanda üç yüz altmış altı tane enerji merkezi bulunur da diyebiliriz.

İbadet (zikir dahilinde) ve riyazat ile azalarda sükût, azalarda Hakk’ın nurunun tecellisi içindir. Hakk nurunun tecelli ettiği bu kapılar; beyin, kalb (et olan azamız anlamında), el ayaları, ayak ayaları, gözler, ense, başın üstü vb diğer azalarımızdır. Hakk nurunun azalarımızda hususen tecelli etmesi için azalarımızın sükutu şarttır.

Velayet ehli, Hakk nurunun azalarında tecelli ettiği kadar meşrebleri gereği velayet hâllerinde (feraset, tasarruf, müşahede vb) seyir ederler.

Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Mümin

Hz. Allah’ın varlığından emin, O’nu sıfat, esma ve ayetleri üzeri eminlikte müşahede eden, hanif olan abidin sıfat adıdır. Mümin, Hakk’ın varlığından emin olan...

Mümin nedir?
Sözlük

Terk-i Dava

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakması...

Terk-i Dava nedir?
Sözlük

Nizam

Nizan, sıra, dizi, düzen, gereğine göre yapılmış kanun anlamına gelir. Ehli tarafından nizam, Hakk’ın kâinattı idare ve idame edişinde sünnetleri (yasaları) do...

Nizam nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Bitkiler ve Hayvanlar

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim ...

Bitkiler ve Hayvanlar nedir?
Sözlük

Ölüm

Ölüm, olay ve olgulardaki ilişki sonucunda mevcud olanların (yaratılanların) başka bir mevcudiyete terfi etmelerinden ibarettir. Bu da kâinattaki mekaniğin devi...

Ölüm nedir?
Sözlük

Evliya

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir. Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır ...

Evliya nedir?
Sözlük

Feda-i Can

Kulun Hakk için, O’nun dini ve sevdikleri için kendi canından muhabbetle feragat edişine feda-i can denir. Feda-i nefs ve feda-i candaki temel durum feragat etm...

Feda-i Can nedir?
Sözlük

Felek

Her an devir eden gezici gök âlemlerine felek denir. Felekler, feyz-i mukaddesin açılımına sebep insanın feyz-i mukaddes düzeyindeki etkileşimlerinin berzah kay...

Felek nedir?