Eşya nedir, Eşya ne demek?

Hakk’ın kendi nuru ile tecellisi sonucu (sünnetullah üzeri) var ettiği mahlukatının bir birlerinin varoluşunun nesnesi olmaları ve Hakk ile var olan mahlukattan Hakk’ın varlık seyrinde (ahlakullah seyri) tecelli etmesinin nesnesi olmaları durumuna eşya denir.

Ayrıca kulun Hakk’ı iman doğrultusunda, mahlukatın mevcudiyeti üzerinden müşahede etmesi ve O’na ermesine araç, vesile edilmesi sebebi ile mahlukat eşya seyrindedir.

Bütün kâinat insana binek olmuşi yeter ki Hakk’a varsın diye. Bu babta “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” hadis-i kudsisini belirtmek gerekir.

***

Kapı mahiyetinde insan berzah-ı kebirdir. Eşya tabiatı ile insan, eşref-i mahlukattır. Hakk’ın bilinmeklik, halifelik, ibadet iradesinin ereğinde bulunan insan, Hakk’ı iradesi üzeri hizmette bulunarak O’nun tecellisi ve zuhûrunda müşahedesinin ve yaşanmasının kıvamında halk edilişinin fıtratı ile ahsen-i takvimdir.

Bütün kâinat insanın Hakk’a varmasına araç olduğu gibi, insan üzerinden, insanda Hakk’ın sıfat, esma ve ayetleriyle tafsilatı ile cem’de tecelli ederek küre-i arzda zuhûr etmekte olması sebebiyle Hakk’a rücu etmesi mahiyetinde aslı olan Hakk’a döner ve yükselir.

Bunun içindir ki kâinatın miracı insana, insanın miracı ise Hakk’adır. Her şey bu âlemde insan olabildiği kadarı ile Hakk olan aslına döner.

Kapı olan insanın azaları dahilinde üç yüz altmış altı adet nur tecellisi olan merkeze de kapı denlmiştir. Başka bir deyişle insanda üç yüz altmış altı tane enerji merkezi bulunur da diyebiliriz.

İbadet (zikir dahilinde) ve riyazat ile azalarda sükût, azalarda Hakk’ın nurunun tecellisi içindir. Hakk nurunun tecelli ettiği bu kapılar; beyin, kalb (et olan azamız anlamında), el ayaları, ayak ayaları, gözler, ense, başın üstü vb diğer azalarımızdır. Hakk nurunun azalarımızda hususen tecelli etmesi için azalarımızın sükutu şarttır.

Velayet ehli, Hakk nurunun azalarında tecelli ettiği kadar meşrebleri gereği velayet hâllerinde (feraset, tasarruf, müşahede vb) seyir ederler.

Eşya ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hatem-ül Evliya

Hakk Teâla’ya yakinlik bulmuş evliya silsilesinin Resul-ü Ahmed makam mertebesinde sonlandığı, Hz. Şahs’a ait kemâlat ve kâmilliğin son derecesi hatem-ül evliya...

Hatem-ül Evliya nedir?
Sözlük

Mükâfat

Gayret ve mücahede sonucu kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen nimet ve lütuflardır....

Mükâfat nedir?
Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri nedir?
Sözlük

Masiva

Masiva, sivadan kinaye, Hakk’tan gayri olan her şey demektir. Lakin Hakk’ın vahidiyeti sebebiyle hiç bir şey Hakk’tan gayri değildir. Bu bağlamda masivadan kası...

Masiva nedir?
Sözlük

Kırklar

Kırklar, zamanının insanlık içindeki ahlak direkleridirler. Rivayetlere göre on sekiz veya yirmi tanesi kadın erenlerdendir....

Kırklar nedir?
Sözlük

Harf, Kelime, Cümle, Kelam

Harf ağızdan çıkan her bir sese ait sese verilen yazı ile de çizgilerle biçimlendirilen işaretlere denir. Harflerin çoğulu huruftur. Kelam bir mânayı ifade ede...

Harf, Kelime, Cümle, Kelam nedir?
Sözlük

Ebdal

Ebdal, abidden kinaye Hakk’a hizmetçi kula denir. Böylesi erenler derviş tabiatlı olup her an, Hakk’ın nurunun sevk edişi ile ihlasta Hakk’a hizmeti gözler ve ...

Ebdal nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

Bast

Bast açma, yayma, gemişletme anlamlarına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden yana ferahlaması, nurani tecelli sonucunda ise şevk, aşk, zevk, irfan, fera...

Bast nedir?