Sıddîkıyet nedir, Sıddîkıyet ne demek?

Allah’ın iradesi doğrultusunda, Allah’ın iradesine muhabbetle teslim olarak yaşayan, tevekkülde bulunan, Allah’a sadık, sadakat ve doğruluk ehlinin mertebe hâline sıddîkıyet denir.

Sıddîkıyet ehline sıddik denir. Sıddikler, Allah’a, resulüne ve biat ettikleri pirlerine sadık, sadakat ehli olarak vefâkar olmaları ile ahd-ü vefa ehlidirler.

Sıddikler, ilahi iradenin emir ve yasaklarında resullerin ahlakında içtihad, mücadele, mücahede ve cihatta bütün mevcudiyetlerini feda ederek her şeyi Hakk rızası için yapan velayet hâlinde Hakk’a rücudadırlar.

Sıddiklerin hâlini anlayabilmek için sufilerin hâl mertebelerinden olan velayette seyir eden velilerin hâli ile karşılaştırmak gerekir.

Sıddikler de velayet ehli gibi velilerdir. Lakin velayet ehli Hakk’a vuslat niyetinde amellerdedirler; sıddikler ise Hakk için Hakk razı olsun yani Hakk mevcudiyetlerinden değil Hakk kendinde hoşnut olsun niyeti ile ameldedirler.

Velayet ehli, Hakk’a bakan yakinlik ehli olmaları ile sekr, şirb, cûş, cezbe ehli olmaları ile tek kanatlı gibidirler. Sıddikler ise sekr ve şirbde bulunsalar da idrakin sahv hâlinde Hakk’a hizmette iki kanatlı kuş gibidirler. Sıddiklerde cûş ve cezbe hâli aşklarında settar olmaları sebebi ile içsel coşkunlukta yaşanır. Sekr ve şirbde bulunuşlarında ise sahv üzeri amellerde bulunmaları sebebi ile sekr ve şirbde değilmişlercesine görünürler.

Sıddikler, peygamberlerin ahlakı üzeri sahvda onların şuuru üzeri devamlıdırlar. Velayet ehli ise sıddiklerin yaşam amellerindeki sahv hâlini hatm-i meratiplerini bitirdikten sonra kazanırlar.

Velayet ehli yokluk ehli olarak müşahedede yakinleri ile seyir bulurlar. Bu sebepten keramet şahikalarında seyir ederler. Sıddikler ise yokluk hâlini sahv ile peygamber şuurunda yaşadıkları için müşahede ve yakinliklerinde sebep ve vesilelere göre Hakk ahlakı üzeri hareket ederek fazla keramet göstermezler. Lakin müşahedeleri idrakte sahv hâli sebebi ile velayet ehlinden üstündür. Sıddikler idrakin sahvında ferasetleri ile kavrayış müşahedelerinde bulunurlar. Velayet ehlinde ise feraset sekr, gaybet hâlleri sebebi ile yoklukta telepatik hassasiyetler olarak görünür. Sıddikler velayet ehlinin feraset hâlinde de bulunabilirler.

Sıddikler, mücadele ve mücahedelerinde emir ve yasaklarda doğruluk üzeri sebat ve tâatkâr olurlarsa eğer, sıddik-i ekber makamında Hz. Resulullah efendimizin ruhundan feyizlenirler. Hz. Sıddik-i ekber Eba Bekir bu makamın sureten biçimlenişidir. Hz. Ali de bu makamda bulunur.

Velayet ehli ise sekr, gaybet ve muhabbetlerinde mücadelerince mücahedelerinde tâatkâr olurlarsa eğer şah-ı velayet makamından Hz Resulullah efendimizin velayetinden nasiplenebilirler. Velayet ehli sahv hâlini Hz. Fatma (r.a.) ve Hz Hasan (r.a.) kaynaklı olarak elde ederler.

Her veli aslında bir nevi sıddiktir. Lakin velayet ve sıddîkıyet mertebelerinde seyir eden velilerin sıddîkıyetleri farlkı hâller üzeri gerçekleşir. Her veli sıddîkıyetten nasibince velilik makamında bulunur.

Sıddîkıyet mertebesinin velayet mertebesinden üstünlüğü yukarıda anlatılanlar sebebi iledir.

Sıddik doğru olan anlamını taşır. Doğruluk ise sebep ve vesileler dairesinde idrakin sahv hâli üzeri olur. Sıddiklerin sıddîkıyetini temellendirici manevi hâl sahv hâlidir.

Sahv hâlinde seyir eden kâmil bir sıddik, sükûtu üzeri hikmette, tâatı üzeri ihsanda ilahi tecellilerin müşahedesindedir.

Sıddiklerin seyr-ü seferinde ilahi aşk doğrultusunda, sükût ve tâat hâlleri sebebi ile sıddik olduklarını da belirtmek yerinde olur.

Sıddiklerde Hakk’a sitem görünmez. Velayet ehlinde ise sekr ve naz hâlinde iken sitem görülebilir. Velayet ehlinde yakinden sonra ibadeti terk görülebilir, Sıddikler ise bu hâlden uzaktırlar.

Sıddîkıyet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Tâat nedir?
Sözlük

İhsan

Hz. Resul, Ahadiyet sırrı gereği Cenab’ı Hakk’ın zatının bilinemeyeceğinden değil âlemlerde afakî, insanda enfüsi olarak görülmeyeceğinden sebebiyet olsa gerek ...

İhsan nedir?
Sözlük

Münkir

Münkir inkar eden, kabul etmeyen, hakikati tasdik etmeyen anlamlarında kullanılır. Münkir olan Hakk’ın hakikatini ve iradesini kabul etmeyen kişidir. Münkir ha...

Münkir nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Arif

Hakk’ın inayeti ile nurunun tecellisi sonucunda Hakk’ı Hakk ile bilen lakin her şeyi Hakk’tan bilen iken kendini Hakk’ın tecellisine yakıştırmayan, kulluk perde...

Arif nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Rücu

Geri dönme mânasına gelen rücu, sufilerin günah ve masivadan tövbe ederek Hakk’a yönelişleri için kullandıkları bir kavramdır. Rücu tövbenin niyet hâlidir....

Rücu nedir?
Sözlük

Nefse Muhalefet

Salik hevaya yönelmesi ile eşyanın verdiği hevanın sonucunda gayri iradi hareket ettiğinden ruh meleğine örtünürken masumiyet melekesi ile Hakk’a yönelir. Hakk’...

Nefse Muhalefet nedir?
Sözlük

Musibet

Belâ, felaket, hastalık, dert mânasına gelen musibet, bedenen ve aklen yaşamımızı zorlaştıran nefsimizin hevalarını kıran, nefsimizin karşı karşıya kaldığı zorl...

Musibet nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?