Sıddîkıyet nedir?

Allah’ın iradesi doğrultusunda, Allah’ın iradesine muhabbetle teslim olarak yaşayan, tevekkülde bulunan, Allah’a sadık, sadakat ve doğruluk ehlinin mertebe hâline sıddîkıyet denir.

Sıddîkıyet ehline sıddik denir. Sıddikler, Allah’a, resulüne ve biat ettikleri pirlerine sadık, sadakat ehli olarak vefâkar olmaları ile ahd-ü vefa ehlidirler.

Sıddikler, ilahi iradenin emir ve yasaklarında resullerin ahlakında içtihad, mücadele, mücahede ve cihatta bütün mevcudiyetlerini feda ederek her şeyi Hakk rızası için yapan velayet hâlinde Hakk’a rücudadırlar.

Sıddiklerin hâlini anlayabilmek için sufilerin hâl mertebelerinden olan velayette seyir eden velilerin hâli ile karşılaştırmak gerekir.

Sıddikler de velayet ehli gibi velilerdir. Lakin velayet ehli Hakk’a vuslat niyetinde amellerdedirler; sıddikler ise Hakk için Hakk razı olsun yani Hakk mevcudiyetlerinden değil Hakk kendinde hoşnut olsun niyeti ile ameldedirler.

Velayet ehli, Hakk’a bakan yakinlik ehli olmaları ile sekr, şirb, cûş, cezbe ehli olmaları ile tek kanatlı gibidirler. Sıddikler ise sekr ve şirbde bulunsalar da idrakin sahv hâlinde Hakk’a hizmette iki kanatlı kuş gibidirler. Sıddiklerde cûş ve cezbe hâli aşklarında settar olmaları sebebi ile içsel coşkunlukta yaşanır. Sekr ve şirbde bulunuşlarında ise sahv üzeri amellerde bulunmaları sebebi ile sekr ve şirbde değilmişlercesine görünürler.

Sıddikler, peygamberlerin ahlakı üzeri sahvda onların şuuru üzeri devamlıdırlar. Velayet ehli ise sıddiklerin yaşam amellerindeki sahv hâlini hatm-i meratiplerini bitirdikten sonra kazanırlar.

Velayet ehli yokluk ehli olarak müşahedede yakinleri ile seyir bulurlar. Bu sebepten keramet şahikalarında seyir ederler. Sıddikler ise yokluk hâlini sahv ile peygamber şuurunda yaşadıkları için müşahede ve yakinliklerinde sebep ve vesilelere göre Hakk ahlakı üzeri hareket ederek fazla keramet göstermezler. Lakin müşahedeleri idrakte sahv hâli sebebi ile velayet ehlinden üstündür. Sıddikler idrakin sahvında ferasetleri ile kavrayış müşahedelerinde bulunurlar. Velayet ehlinde ise feraset sekr, gaybet hâlleri sebebi ile yoklukta telepatik hassasiyetler olarak görünür. Sıddikler velayet ehlinin feraset hâlinde de bulunabilirler.

Sıddikler, mücadele ve mücahedelerinde emir ve yasaklarda doğruluk üzeri sebat ve tâatkâr olurlarsa eğer, sıddik-i ekber makamında Hz. Resulullah efendimizin ruhundan feyizlenirler. Hz. Sıddik-i ekber Eba Bekir bu makamın sureten biçimlenişidir. Hz. Ali de bu makamda bulunur.

Velayet ehli ise sekr, gaybet ve muhabbetlerinde mücadelerince mücahedelerinde tâatkâr olurlarsa eğer şah-ı velayet makamından Hz Resulullah efendimizin velayetinden nasiplenebilirler. Velayet ehli sahv hâlini Hz. Fatma (r.a.) ve Hz Hasan (r.a.) kaynaklı olarak elde ederler.

Her veli aslında bir nevi sıddiktir. Lakin velayet ve sıddîkıyet mertebelerinde seyir eden velilerin sıddîkıyetleri farlkı hâller üzeri gerçekleşir. Her veli sıddîkıyetten nasibince velilik makamında bulunur.

Sıddîkıyet mertebesinin velayet mertebesinden üstünlüğü yukarıda anlatılanlar sebebi iledir.

Sıddik doğru olan anlamını taşır. Doğruluk ise sebep ve vesileler dairesinde idrakin sahv hâli üzeri olur. Sıddiklerin sıddîkıyetini temellendirici manevi hâl sahv hâlidir.

Sahv hâlinde seyir eden kâmil bir sıddik, sükûtu üzeri hikmette, tâatı üzeri ihsanda ilahi tecellilerin müşahedesindedir.

Sıddiklerin seyr-ü seferinde ilahi aşk doğrultusunda, sükût ve tâat hâlleri sebebi ile sıddik olduklarını da belirtmek yerinde olur.

Sıddiklerde Hakk’a sitem görünmez. Velayet ehlinde ise sekr ve naz hâlinde iken sitem görülebilir. Velayet ehlinde yakinden sonra ibadeti terk görülebilir, Sıddikler ise bu hâlden uzaktırlar.

Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sevap nedir?
Sözlük

Halifetullah

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri ya...

Halifetullah nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Sıbgatullah

Sıbga boya, renk anlamına gelir. Sıbgatullah ise Allah’ın boyası anlamında kullanılır. “Biz Allah’ın boyası ile boyanmışızdır, boyası Allah’ınkinden güzel olan ...

Sıbgatullah nedir?
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

Lütuf

Kulun gayret ve mücahedesi sonucunda çalışmalarının karşılığı dışında Hakk’ın kuluna hususen nimette ikramlarda bulunmasıdır. Nimet ve lütuf arasındaki en büyü...

Lütuf nedir?
Sözlük

Muhâdara (Muhâzara)

Kulun hem şeytanlık ahlakından yana kalbinde sükûna erişi hem de özellikle zikir ibadeti ve diğer ibadetlerin sonucu kalbin huzur buluşu durumudur. ...

Muhâdara (Muhâzara) nedir?
Sözlük

Cin

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. ...

Cin nedir?
Sözlük

Mükâşefe

Kul muhâdarada bulunuşu sonucunda iradi olarak tefekkürde bulunur ise, “kulum düşündüğünde mânasını veren Ben olurum” hadis-i kutsisinin hükmü gereği ilhamatlar...

Mükâşefe nedir?