Şükür nedir?

Hakk’ın kuluna verdiği minetlere karşı kulun memnunluk hâli üzeri Hakk’a minnet hissiyatı ile şükranda bulunması şükürdür.

Şükür, Hakk’ın verdiği maddi ve manevi her türlü rızkın Hakk’tan olduğunun bilinci ile El-Rezzak esması üzerinden Hakk’a minnette olarak tevhidde bulunmaktır.

Rızık Hakk’tandır. Rızkımızı verenin Hakk olduğunu bilmek, şükrün başıdır. Rızkın verilmesine karşı sirette minnet duymak şükrün gereğidir. Verilen rızkı, Hakk’ın razı olduğu doğrultuda hayır üzeri ihtiyaçlı olanlarla paylaşmak, şükrün amelde ibadet olarak görülmesidir. Kulun, verilen rızka minnetini dilde sunuşu şükrün dilde gösterilmesidir.

Şükür, kulun rızkının Rabb tarafından verildiğini tasdik etmesi olduğu içindir ki tevhid seyridir.

Sufiler için şükür, Hakk’ın verdiğini O’nun için, O’nun uğrunda, mal ve servet ise hayırda harcayarak, ilim ise hayırda kullanarak, beden ise bir ömür boyu ibadette (hizmette) bulunarak, dert ise sebat ile sabır ederek, feda-i nefs ve feda-i can ile hayır ve cömertlikte yaşamaktır. Böylesi şükür fütüvvet ehlinin şükrüdür.

Müslimlere “siz nekadar az şükrediyorsunuz” (Mülk, 23) ayetindeki uyarı hitabını, dilde minnet etmenin şükrüde yeterli olmadığının söylevi olarak anlamak gerekir. Şükür ehli hizmet ehlidir. Hakk’a hizmetleri ile bir ömür boyu şükürdedirler.

Minnet ile kalbte, dil ile kâlde, hizmet ile amelde şükür eden bir kulun rızkına Hakk kefildir.

Sufiler dünya nimetlerinden daha çok islam olarak tasavvuf yolunda verilen manevi hâl, mertebe ve makamlara şükür ederler. Bu şükür hâlin ise Dünya nimetini Allah için hizmette harcamaları ile bulurlar. Dünyalığından Hakk için harcamayan, şükrün manevi minnet tadından nasiplenemez. Tasavvuf yolunun nimetlerinden de habersizdir. Şükür, Hakk’ın kullarına verdiği hayırlara karşı kulun ahd-ü vefasıdır.

Rahman suresinde Rabb-ül Âlemin’in verdiği rızıkları anlatışında ve mealen “Rabbinizin hangi nimetini inkar edeceksiniz” (Rahman, 59) söylevi ile aslında sizler Rabbinizin size nimet verdiğini şükür ile tasdik etmeyecekmisiniz, size verene şükür ederek ahd-ü vefada bulunmayacakmısınızın söylevindedir.

Hakk’ın bizden beklediği bir ahd-ü vefadır.

Yok idik, var edildik, şu an da Hakk ile varız. Varlıkta mevcud oluşumuza şükr etmenin ölçüsü yoktur. Hiçbir şükür Rabb’in bizi mevcud kılışına karşılık gelemez. Hakk’a şükürde aciz düşmek de şükürdendir. Şükürde aciz kalışımız hakkı ile şükredişimiz olur. İnşallah.

Sözlük

Güzel Ahlak

İnsanın, fıtratının gayesi doğrultusunda kendisi Hakk’ın ahlakı ile örtüştüren, Hakk’a vuslatına sebep veren hüsn-ü zann, sa’y ve fakrda takva üzeri tavırlarda ...

Güzel Ahlak nedir?
Sözlük

Tecelli

Kalblere iman veren Hakk’tır. Hakk bir kalbe iman verir ise eğer, iman verdiği kalbe sahip kuluna, âlemlerin ve kulunun Hakk’ın kendisinin kendi varlığının sıfa...

Tecelli nedir?
Sözlük

Zühd

Dünya işleri ve menfaatlerinden uzaklaşarak sufilerin nefsani arzu ve isteklerinden kurtulmaya çalışmaları ve kendilerini ibadete vermelerine zühd denir. Bu ba...

Zühd nedir?
Sözlük

Güneşin Batıdan Doğuşu

Bundan sonra ise güneşin batıdan doğuşu tecelli eder; yani batı toplumları Hakk ve hakikat bilgisi ile yasalar üzeri toparlanırlar. Lakin bu toparlanış sürecind...

Güneşin Batıdan Doğuşu nedir?
Sözlük

Edep

Edep, Hakk’a muhabbetimiz sebebi ile O’ndan korkma ve hayâ’ etme melekelerimizin sonucunda oluşan, kendimizi kontrol ve disiplin altına alma melekemizle, Hakk’ı...

Edep nedir?
Sözlük

Fütüvvet

Fetâ olanların, ölüm ve fakirlikten dolayı mal ve mülkünü yitirme korkusu olan cimrilikten uzak, Allah yolunda kazandıkları Allah’ın kendilerine verdiklerinden ...

Fütüvvet nedir?
Sözlük

Dergah

Pir tekkesine dergah denir. Pirin irfan ve tasarrufu altında muhabbete erilen, zikir ve ibadet edilen; çile çıkartılmaya müsait nafile ibadet (hizmet) mekanlara...

Dergah nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Ferid-ün Efrad

Ferid benzeri olmayan, yekta, tek anlamlarına gelse de ferid Hakk şahsının yekliği ve benzersizliğinden kinaye ahadiyet içkinliğinde Hakk şahsı için kullanılır....

Ferid-ün Efrad nedir?
Sözlük

Kutup

Kutup merkez, uçlar anlamına gelir. Velayette kutup, yüce mertebelerin kendisinde cem’ edildiği nurani tecelli sahibi, hâl ve irade sahibi, nur kapıları açık o...

Kutup nedir?