Dua nedir, Dua ne demek?

Hakk’ın iradesi sonucunda, kulun Hakk’tan, aciz olduğu bir meselede yardımını ve ihtiyaçlı olduğu şeyi kâlde murad etmesi durumuna dua denir.

Dua, kulunun Hakk’ın kendisinden irade edilmesi iradesi üzeri, kulunu aciz bıraktığı durum üzerinden kendisine rücu ettirişidir.

Duada Hakk’ın üç iradesi ereğini bulur. Bunlar, Hakk irade etmeden kulun irade edememesi sebebiyle Hakk’ın kuluna vermek istediğini kulundan irade etmesi ve Hakk’ın kulunun kendisinden talep etmesi, talebinin iradesinde bulunmasıdır. Üçüncü irade ise Hakk Teâla’nın “bilinmeyi murad etmesi” iradesinin sonuçlarından olarak dua üzerinden şahsı ile değil manen tanınmak üzeri var kılınmayı murad etmesidir.

Duada Hakk, kendisinden istediğimiz Rabbimiz, sığındığımız mevlamız olarak bize dışsal bir varlıkmışcasına huzurunda olmanın ihsanı üzeri kendisi ile konuştuğumuz ve arzu hâlimizi kendisine sunduğumuz manen O’nu var kıldığımız noktada, kendisinin “bilinmeyi murad ettim” iradesi ereğindedir.

Böylesi, Hakk’ı var kılış durumu tövbe, şükür, hamd, fikir ve zikirde de farklı hâller üzeri gerçekleşir.

Duası kabul olan kulun dilinden, aslında Hakk’tır “ol” ayetinin tecellisinde emrini veren. Hakk’ın “ol” dediği olduğu içindir ki duanın kabulü ile sonuçlanması “ol” emrinin tevil mânası itibarıyla tecellisidir. Kulun duasındaki ricası, Hakk’ın “ol” emrinin ayet tevhidi olarak kuldan tecellisidir.

Yukarıdaki anlatımlar duanın gerçekleşmesine sebeptir. Duanın kabulüne sebep ise kulun yakararak Hakk’a dua edişidir. Çünkü yakarna, kulun acziyetini ihlas ile Hakk’a sunuşu olduğu gibi kulun melekelerini harekete geçirerek, Allah’ın izni ile duanın kabulüne hizmet edecek kâinattaki melâikeyi harekete geçirir.

Mümin kulun ihlas ile yakararak Hakk’a duası, Hakk’ın mümin kulunda duanın neticesi için “ol” deyişidir.

Lakin sadece yakarmak duanın kabulünü mümkün kılmaz. Duanın kabulünü mümkün kılmak için:

1) Dua eden kişinin helal rızık üzeri daim iş görmesi gerekir. Bir lokma haram yemek yiyenin duasının kırk yıl kabul olmayacağı hususiyetinde rivayetler vardır.

2) Dua eden, dua ederken emr-i vaki bir üslupta değil rica üzeri dua etmelidir.

3) Kulun duada edepli olması gerekir. Oruç veya abdestli olması da bazen duanın kabulüne sebeptir.

4) Kul duada Allah katında sevgili olan ruhanilerin yüzü suyu hürmetine isteyerek ruhanileri duanın kabulüne sebep kılabilir. Duanın başlangıcında ve sonunda salavat-ı şerif okumak da bu durumdandır.

5) Mazlum olmak gerekir

6) Duanın kabul edilmesinin recasıyla, ricada hitab ile duanın kabul edileceğinin imanıyla dua edilmelidir.

7) Dua eden, dua ettiği muradı için amelde gayret göstermesi iledir.

Duanın sonucunda duanın kabulü Hakk’ın şanındandır. Duanın kabul edilişi ise kulun duada murad ettiğine kavuşmasıdır.

Nasıl ki dua kulun Hakk ile konuşmasıdır, duanın kabulü sonucunda kulun duada murad ettiğini bulması Hakk’ın kula kelam edişidir.

Duası kabul edilen kula, Hakk Teâla da, hikmet dili ile “yanındayım”, duanın karşılığını vermekle de “sana kelam etmekteyim” buyurmuş olur.

Kulun kendi nefsi için değil başkaları için yaptığı hayır dualar, kabulü erken olan ve dua eden için de kabul edilmiş olan dualardır.

Dua ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kapı

Kapı, Hakk’a varmak için ve Hakk’ın tecellisinde zuhûruna vesile olan her türlü berzah durumudur. ...

Kapı nedir?
Sözlük

Vahidiyet

Allah’ın (c.c.) şahsında ahad olması sebebi ile, sıfatında bilinen, esmasında ayan olunan, fiilinde melekleri, kâinattaki kitap açılımları, peygamberleri, sebep...

Vahidiyet nedir?
Sözlük

Sebat ve Sabır

Müminin, imtahan edilirken karşılaştığı zorluklara telaş ve feryad etmeden tahammül etmesine sabır denilir. Müminin, Hakk’a vuslat ve hizmet için ayrıca sabrınd...

Sebat ve Sabır nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

Nimet

Kulun gayreti ve mücahedesi sonucu müşahede ettiği ve erdiği ilahi sıfat, esma ve ayet tecellisinin hâl, makam ve mertebelerinden nasiplendiği durumlara nimet d...

Nimet nedir?
Sözlük

Haşr, Neşr, Mahşer

Zâten Hakk’ın varlığından mevcud ederek halk etmesi ve mevcud kıldığını mevcud kıldığı ortam şartlarında yok etmesi, halk ettiklerine mevcudiyet nefesi verişi v...

Haşr, Neşr, Mahşer nedir?
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Kutb-ül Aktab

Kutupların kutbu anlamına gelen kutb-ül aktab, beş yüz elliler, yetmiş üçler, kırklar, yediler, beşler dörtler, üçler, ikiler denilen velayet meclisinin piridir...

Kutb-ül Aktab nedir?
Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Akl-ı Küll nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?